ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ و نحوه برطرف کردن آن | مشکلات رایج تمامی ماشین های لباسشویی

ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ و نحوه برطرف کردن آن

امروزه ماشین لباسشویی یکی از ضروری ترین لوازم خانگی هر خانواده ای محسوب می شود و یافتن مشکلات آن یا اصطلاحا عیب یابی ماشین لباسشویی، گاها می تواند ناراحت کننده و حتی دردسر ساز باشد. به خصوص زمانی که تمامی لباس هایتان کثیف است و احتیاج به استفاده از لباسشویی خود دارید، اما دقیقا زمانی که لباس هایتان را درون ماشین لباسشویی قرار می دهید، متوجه خرابی لباسشویی خود می شوید. در این مقاله از کاراباما، می خواهیم تا درباره مشکلات متداول ماشین لباسشویی و عیب یابی آنها و در انتها نحوه برطرف کردن مشکلات رایج لباسشویی صحبت کنیم.

نکته بسیار مهمعیب یابی ماشین لباسشویی، برطرف نمودن مشکلات متداول آن و انجام سرویس یا تعمیرات ماشین لباسشویی، همگی به داشتن دانش تخصصی در رابطه با نحوه عملکرد لباسشویی، اجزای مختلف دستگاه و وظایف و کارکرد هر یک و نیز تجربه انجام تعمیرات لباسشویی و داشتن ابزارآلات خاص بستگی دارد. بنابراین انجام عیب یابی ها و یا امور تعمیرات مربوط به لباسشویی مسئله ای است که در رابطه با آن باید حساس بود؛ زیرا هر فردی صلاحیت لازم برای انجام آنها را ندارد. بعلاوه دستکاری های ناشیانه ممکن است درنهایت به وارد آمدن خسارات جدی تر به دستگاه نیز بیانجامد!

با وجود آنچه گفته شد، در این مطلب قصد داریم تا بطور کامل راهنمایی های لازم جهت عیب یابی لباسشویی و راهکارهای رفع مشکلات متداول آن را، برای شما عزیزان قرار دهیم تا بتوانید آگاهانه و با داشتن تمامی اطلاعات تصمیمات لازم برای تعمیر لباسشویی خود را اتخاذ نمایید. برخی از مواردی که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت ساده بوده و برای انجام آنها نیازی به تماس با تعمیرکار وجود ندارد. اما برای انجام سایر موارد، توصیه اکید ما بر این است که با افراد متخصص و تعمیرکاران مجرب تماس حاصل فرمایید. لازم به ذکر است که مطالب گفته شده برای عیب یابی ماشین لباسشویی دوو، ایندزیت، اسنوا، کنوود، پاکشوما، آبسال و حایر قابل استفاده بوده و یکسان است.

اگر جهت برطرف کردن مشکل ماشین لباسشویی خود به کمک تعمیرکار نیاز دارید، همین حالا درخواست تعمیرات خود را به صورت آنلاین ثبت کنید تا متخصصان حرفه ای و با تجربه کاراباما در سریعترین زمان ممکن، جهت هماهنگی با شما تماس حاصل فرمایند.

متخصصان باتجربه متخصصان باتجربه
گارانتی خدمات گارانتی خدمات
سرعت در ارائه خدمات سرعت در ارائه خدمات
هزینه های منصفانه هزینه های منصفانه
تعمیرکار لباسشویی

عیب ۱: ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن وﻟﻮم ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی به طرف ﺑﯿﺮون، دستگاه روﺷﻦ نمی‌شود.

اﮔﺮ ﭘﺲ از ﮐﺸﯿﺪن وﻟﻮم، ﻫﯿﭻ عکس‌العمل ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ دﯾﺪه نشود، و حتی ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﻧگردد؛ موارد زیر را بعنوان ﻋﻠﻞ احتمالی بروز چنین مشکلی در نظر داشته باشید:

۱٫ ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق ﻧﺪارد.

۲٫ دوﺷﺎﺧﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ راﺑﻂ ﻣﻌﯿﻮب ﺷﺪه است.

نحوه رفع: درحالی‌که دوﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ، رﺳﯿﺪن ﺑﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺗﻮﺳﻂ ولت‌متر بررسی ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﺮق از ﭘﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ نمی‌رسد، اﺑﺘﺪا دوشاخه را باز کنید. اﮔﺮ اﺗﺼﺎﻻت در دوشاخه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ، ﮐﺎﺑﻞ راﺑﻂ را ﺗﻌﻮﯾﺾ کنید.

۳٫ ﺑﺮق از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل وارد ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺪه است.

نحوه رﻓﻊ: دوشاخه را از ﺑﺮق بکشید و به‌وسیله اهم‌متر، ارﺗﺒﺎط سیم‌ها را از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺗﺎﯾﻤﺮ چک کنید. یکی از مسائل شایع، ﻗﻄﻊ شدن ﯾﮑﯽ از سیم‌ها است که سبب می شود، ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی روﺷﻦ نشود.

۴٫ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺮاب اﺳﺖ.

نحوه رفع: ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺎﯾﻤﺮ، ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ کنید. به‌وسیله اهم‌متر هرکدام از قطب‌های ﮐﻠﯿﺪ را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﺧﺮاب ﺑﻮدن ﮐﻠﯿﺪ می‌بایست ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﯾﻤﺮ را باز کنید و ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻋﯿﺐ، مجدداً ﺗﺎﯾﻤﺮ را به حالت اوﻟﯿﻪ برگردانید.

۵٫ رابط‌ های ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﻗﻄﻊ شده اند و ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺧﺮاب اﺳﺖ.

نحوه رفع: سیم‌های راﺑﻄﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎﯾﻤﺮ به‌طرف درب لباسشویی (ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ) کشیده شده و مجدداً بازگشته اند، را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و درحالی‌که درب کاملاً ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، اﯾﻦ دو ﺳﯿﻢ را ﺑﻪ اﻫﻢ ﻣﺘﺮ وصل کنید. اﮔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻘﺮﺑﻪ اهم متر ﻣﻨﺤﺮف می‌شود. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، می بایست ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ را از ﻣﺤﻞ خود ﺧﺎرج کرده و به‌وسیله اهم‌متر آن را ﺗﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ، ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ سیم‌های راﺑﻄ آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ کنید.

ﺗﺬﮐﺮ: در اﮐﺜﺮ ماشین‌های لباسشویی، ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ مستقیماً ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ. در اﯾﻦ مدل ها ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ بررسی ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ نیست.

بیشتر بخوانید: علت روشن نشدن ماشین لباسشویی

ﻋﯿﺐ ۲: علت آبگیری نکردن ماشین لباسشویی یا نیامدن آب داخل لباسشویی

به‌محض ﺣﺮﮐﺖ دادن وﻟﻮم به‌طرف ﺑﯿﺮون، ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ روشن‌شده اﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﺑﮕﯿﺮی نمی‌کند.

ﻋﻠﺖ و نحوه رﻓﻊ ﻋﯿﺐ: آبگیری کند ماشین لباسشویی و یا آبگیر نکردن آن می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد. برای مطالعه بیشتر می توانید به مشکلات مرتبط با آبگیری لباسشویی مراجعه کنید.

 • درب ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎز اﺳﺖ.
 • ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺧﺮاب اﺳﺖ.
 • ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت ﺧﺮاب اﺳﺖ.
 • سیم‌های راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی، ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ، ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت و ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اند.
 • خرابی شیر ورودی آب

ﻋﯿﺐ ۳: لباسشویی ﻋﻤﻞ آﺑﮕﯿﺮی را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه، اﻣﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻌﺪی اﻧﺠﺎم نمی‌شود.

۱٫ ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت ﺧﺮاب اﺳﺖ.

نحوه رﻓﻊ: ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم عمل آﺑﮕﯿﺮی و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ درون ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت، می‌بایست ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮک شماره (۱۱) به (۱۳)، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ، وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑه وسیله اهم‌متر، درحالی‌که ﺑﺮق ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻗﻄﻊ کرده اید، ارﺗﺒﺎط ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺸﺎﻫﺪه کنید. اﮔﺮ ارﺗﺒﺎطی وجود ندارد، ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ، زﯾﺮا قابل ﺗﻌﻤﯿﺮ نیست.

۲٫ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

نحوه رﻓﻊ: سیم‌های ﺑﻮﺑﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی را از ﺳﺎﯾﺮ قسمت‌های ﻣﺪار ﺟﺪا کرده و مستقیماً ﺑﻪ برق ۲۲۰ وﻟﺖ ﻣﺘﺼﻞ کنید. اﮔﺮ ﺻﺪای ﭼﺮﺧﺶ چرخ‌دنده‌ها به گوش تان رﺳﯿﺪ، ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮﺑﯿﻦ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

۳٫ ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ و ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. به کمک اهم‌متر ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺳﯿﻢ را، ﮐﻪ می‌بایست از روی ﻧﻘﺸﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد، بررسی ﮐﻨﯿﺪ. در ﺑﺴﯿﺎری از موارد، ﻗﻄﻊ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﯿﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز مشکل ﻓﻮق در لباسشویی می شود.

ﻋﯿﺐ ۴: درحالی‌که ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺷﯿﺮ آب، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ آﺑﮕﯿﺮی می‌کند.

نحوه رﻓﻊ: می بایست ﺷﯿﺮ را از دستگاه جدا کرده و مستقلا عیب یابی نمایید. در صورت خرابی نیز، تعویض شیر لازم خواهد شد. رایج ترین دلیل بروز این مشکل همان خرابی شیر برقی است. اما ممکن است ایراد از تایمر لباسشویی نیز باشد. بهتر است دلایل جمع شدن آب در لباسشویی را بدانید و متناسب با آن تصمیم بگیرید.

ﻋﯿﺐ ۵: لباسشویی مرتباً در ﺣﺎل آﺑﮕﯿﺮی اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ آﺑﮕﯿﺮی ﻗﻄﻊ نمی‌شود.

نحوه رﻓﻊ: اﮔﺮ در ﻣﺪت آﺑﮕﯿﺮی، آب درون دﯾﮓ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺷﺪه، به‌گونه‌ای ﮐﻪ از ﺷﯿﺸﻪ درب ﻧﯿﺰ دﯾﺪه می‌شود، ممکن است مشکل از شیر ورودی آب باشد. در صورتی که اتصال برق دستگاه را قطع کرده اید اما همچنان آب به داخل دستگاه می  آید، اشکال از شیر است. اما اگر آبگیری لباسشویی با قطع جریان برق متوقف شد، ممکن است ایراد از تایمر لباسشویی، سوئیچ فشار و یا کم بودن فشار آب شیلنگ ورودی آب باشد. توصیه می کنیم با تعمیرکار متخصص برای عیب یابی و رفع مشکل لباسشویی خود تماس بگیرید. همچنین مطالب بیشتر در رابطه با مشکلات آبگیری لباسشویی را در سایت کاراباما بخوانید.

ﻋﯿﺐ ۶: از ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی در ﺣﺎل ﮐﺎر آب ﻧﺸﺖ می‌کند.

نشت آب از ماشین لباسشویی بسیار شایع است. این مشکل می تواند با توجه به محل دقیق نشت آب، دلایل مختلفی داشته باشد و لذا راهکارهای متفاوت برای رفع نشتی آب.
ابتدا درپوش یا پنل ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی و درپوش ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ را از دستگاه ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ لباسشویی را ﺑﻪ ﺑﺮق وصل ﮐﻨﯿﺪ. سپس در حین کار به دستگاه دقت نموده و ﻣﺤﻞ نشتی آب را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ کنید. اﮔﺮ ﻣﺤﻞ نشتی، ﯾﮑﯽ از رابط‌های ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ آب اﺳﺖ، می‌بایست ﺗﻌﻮﯾﺾ شود. همچنین ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آب بر اثر ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ قابِ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺎﭘﻮدری، واترپمپ و… جمع شده ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ در این حالت بهترین روش برای آب‌بندی دستگاه ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﺳﺖ.

شما می توانید مطالب بیشتر را در مقاله علت نشت آب از ماشین لباسشویی بخوانید.

ﻋﯿﺐ ۷: ﻫﯿﺘﺮ لباسشویی آب را ﮔﺮم نمی‌کند.

نحوه رﻓﻊ: ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ به‌منظور اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ در عیب‌یابی، بهتر است سیم‌های راﺑﻂ ﻫﯿﺘﺮ را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﻣﺨﺼﻮص، برق ۲۲۰ ولت را مستقیماً و برای ۱۰ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺘﺮ وصل نمایید. ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺑﺮق، اﮔﺮ پایه‌های اﻟﻤﻨﺖ یا هیتر کمی ﮔﺮم ﺷﺪه اند، اﻟﻤﻨﺖ ﺳﺎﻟﻢ است اما ﺑﻪ آن ﺑﺮق نمی‌رسد. اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ می تواند مربوط به ﺧﻮد ﺗﺎﯾﻤﺮ باشد، ﮐﻪ در این حالت می‌بایست صفحه‌کلیدهای ﺗﺎﯾﻤﺮ باز شده و ﻋﯿﺐ یابی شود؛ ﯾﺎ ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی و ﻫﯿﺘﺮ (سیم ﻧﻮل ﻫﯿﺘﺮ) ﻗﻄﻊ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺳﯿﻢ ﻣﻌﯿﻮب را ﺑﺎﯾﺪ سریعاً ﺗﻌﻮﯾﺾ کرد.

ﺗﺬﮐﺮ ۱: ﮔﺎهی ﻫﯿﺘﺮ ﺳﺎﻟﻢ بوده و ﺑﻪ آن ﺑﺮق ﻧﯿﺰ می‌رسد، اﻣﺎ بر اثر جرم‌گرفتگی ﺳﻄﺢ اﻟﻤﻨﺖ، آب دﯾﺮ ﮔﺮم می‌شود. در این موارد، ﺳﻄﺢ ﺟﺮم روی اﻟﻤﻨﺖ آن‌قدر اﻓﺰاﯾﺶ می‌یابد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺮدش ﻣﺨﺰن اﺻﻠﯽ می‌شود، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر در این شرایط این است ﮐﻪ، ﭼﻠﯿﮏ و درام را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از رسوب‌زدایی ﮐﻒ ﭼﻠﯿﮏ و ﺳﻄﺢ اﻟﻤﻨﺖ، ﻣﺠﺪدا ﻗﻄﻌﺎت و اﺟﺰاء را ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﻮار کنیم. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ، موجب افزایش طول ﻋﻤﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی و سریعتر گرم شدن آب می شود.

ﺗﺬﮐﺮ ۲: در مواردی نیز خرابی هیتراستات دلیل نرسیدن برق به هیتر می باشد. ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﻫﯿﺘﺮاﺳﺘﺎت، درحالی‌که لباسشویی را از ﺑﺮق کشیده اید، رابط‌های اهم‌متر را به آن ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت باید قابِ ﻫﯿﺘﺮاﺳﺘﺎت را ﺟﺪا کرده و ﻋﯿﺐ یابی آن را انجام دهید.

ﻋﯿﺐ ۸: لباسشویی آﺑﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮده اﻣﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮐﺎر نمی‌کند.

نحوه رﻓﻊ: به غیر از آنچه که در عیب یابی های قبلی گفته شد، ﻋﻠﺖ بروز این مشکل می‌تواند یکی از موارد زیر نیز باشد:

 1. خراب بودن ﺧﺎزن راه‌انداز. در این حالت ﭘﺲ از آب‌گیری، ﻣﻮﺗﻮر ﺻﺪای ﺧﺎﺻﯽ را تولید کرده اﻣﺎ ﻗﺪرت ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪارد. در این حالت اﮔﺮ ﭘﻮﻟﯽ را ﻗﺪری ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ، ﻣﻮﺗﻮر به گردش درمی‌آید. ﺧﺎزن ﻣﻌﯿﻮب را ﺗﻌﻮﯾﺾ کنید و در صورتی که سیم‌های راﺑﻂ ﺧﺎزن از ﻣﺪار جداشده اند، ایراد ﺳﯿﻢ ها را نیز برطرف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮر به راه اﻓﺘﺪ.
 2. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ براثر ﺧﺮد ﺷﺪن ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن، ﻣﺤﻮر درام در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮﯾﭙﺎژ قرار گرفته ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﺷﯿﻦ را از ﺑﺮق کشیده و ﺑﻪ رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ. ابتدا تست کنید که ﺑه صورت دستی، درام ﯾﺎ ﭘﻮﻟﯽ قابل چرخیدن هست؟
  در ﺻﻮرت ﺗﻌﻮﯾﺾ یاتاقان‌ها، کاسه‌نمدی‌های ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ. ﮔﺎهی ﻋﺪم ﺣﺮﮐﺖ درام ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﺳﻮﺑﺎت داﺧﻞ ﭼﻠﯿﮏ اﺳﺖ، ﮐﻪ می‌بایست ﭼﻠﯿﮏ رسوب‌زدایی ﺷﻮد. ﻻزم اﺳﺖ به ذﮐﺮ است، در ﺻﻮرت ﮔﺮﯾﭙﺎژ کردن درام، از ﻣﻮﺗﻮر ﺻﺪای ﻫﻮم ﺷﻨﯿﺪه می‌شود.
 3. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﯿﺐ از ﺧﻮد ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﺷﺪ. سیم‌های راﺑﻂ ﻣﻮﺗﻮر را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اهم‌متر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ سیم‌های دور ﮐﻨﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ کنید. حال به کمک ﺧﺎزن راه‌انداز، ﻣﺪاری را ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺪار اﯾﺠﺎد کنید. اﮔﺮ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﺮق، دور ﮐﻨﺪ به راه اﻓﺘﺎد، ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺎﻟﻢ بوده و ایراد از سیم‌های راﺑﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد، می‌بایست آن را ﺑﻪ تعمیرکار ﻣﺠﺮبی سپرده و ﭘﺲ از انجام آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺠﺪد، در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز، سیم پیچی ﻣﻮﺗﻮر را ﺗﺠﺪﯾﺪ نمایید.

ﻋﯿﺐ ۹: لباسشویی ﻋﻤﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ را اﻧﺠﺎم می‌دهد اﻣﺎ آب ﮐﺜﯿﻒ ﺗﺨﻠﯿﻪ نمی‌شود.

در صورتی که آب کثیف از لباسشویی تخلیه نمی شود، این مساله به مسدود بودن و گرفتگی مجاری تخلیه و یا خرابی پمپ تخلیه و اجزای آن مربوط می شود. رفع این مشکل در حالت اول می تواند آسان و بی دردسر باشد، اما اگر اشکال از پمپ تخلیه بوده و نیاز به تعویض داشته باشد، بهتر است فورا با تعمیرکار تماس بگیرید. توصیه می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله زیر را بخوانید.

عدم تخلیه آب ماشین لباسشویی

ﻋﯿﺐ ۱۰: دور ﺗﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻤﻞ نمی‌کند و درنتیجه آب لباس‌ها ﮔﺮﻓﺘﻪ نمی‌شود.

۱٫ ﺧﺎزن راه‌انداز ﻣﺮﺑﻮط به دور ﺗﻨﺪ ﺧﺮاب اﺳﺖ.

نحوه رفع: خازن را تست کنید و در ﺻﻮرت ﺧﺮاب ﺑﻮدن آن، خازن را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ.

۲٫ نرسیدن وﻟﺘﺎژ به دور تند.

نحوه رﻓﻊ: برای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﯿﺢ، سیم‌های راﺑﻂ ﻣﻮﺗﻮر را ﺟﺪا کرده و ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ سیم‌های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دور ﺗﻨﺪ، آن ها را از ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺪار اﺳﺘﺎرت جدا نمایید. اﮔﺮ با اتصال ﺑﻪ ﺑﺮق، دور ﺗﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد؛ مشکل این است که وﻟﺘﺎژی از تایمر ﺑﻪ آن نمی‌رسد و ﯾﺎ اینکه سیم‌های راﺑﻂ ﻣﺨﺼﻮص دور ﺗﻨﺪ ایراد دارند. اﺑﺘﺪا سیم‌های راﺑﻂ را ﺑﺎ اهم‌متر ﺗﺴﺖ کنید و اﮔﺮ سیم‌ها ﺳﺎلم بودند، ﭘﺲ از باز نمودن ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﺗﺎﯾﻤﺮ، به کمک اﺳﭙﺮی ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﺷﻮر ﯾﺎ ﺳﻤﺒﺎده ﻧﺮم، ﺳﻄﺢ پلاتین‌ها را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

۳٫ دور ﺗﻨﺪ ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

نحوه رﻓﻊ: اﮔﺮ سیم های دور تند موتور به برق متصل شوند و از ﻣﻮﺗﻮر ﺻﺪای ﻫﻮم ﺷﻨﯿﺪه شود و همچنان ﺣﺮﮐﺖ نکند، ﯾﺎ ﻫﯿﭻ عکس‌العملی ﻧﺸﺎن ﻧﺪهد، لازم است سیم‌پیچ‌های دور ﺗﻨﺪ موتور ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮند.

ﻋﯿﺐ ۱۱: لباسشویی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻟﺒﺎس، ﺣﺮﮐﺖ می‌کند.

برای جلوگیری از حرکت لباسشویی به هنگام شستشوی لباس ها، باید بست ها را بررسی نمود. به‌طور قطع بست های ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎز ﻧﺸﺪه اند. اﯾﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻧﻪ را ﺑﻪ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. یکی دیگر از دلایلی که موجب حرکت لباسشویی خواهد شد، تنظیم نبودن تراز لباسشویی است. ما نحوه تراز نمودن لباسشویی را به شما آموزش خواهیم داد.

لرزش و تکان خوردن ماشین لباسشویی می تواند علاوه بر تراز نبودن، به موارد دیگری چون بار نامتعادل، فنرها و کمک فنرها، تسمه دیگ و غیره نیز مربوط باشد.

ﻋﯿﺐ ۱۲: ﺻﺪای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.

سر و صدای زیاد ماشین لباسشویی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد:

۱٫ یاتاقان‌ها ﺧﺮاب شده‌اند. در این صورت تعویض یاتاقان ها لازم خواهد بود.

۲٫ سه‌نظام نگه‌دارنده درام ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

نحوه رﻓﻊ: اﮔﺮ سه‌شاخه نگه‌دارنده درام ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از شاخه‌ها ﺑﺸﮑﻨﺪ، درام ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و به‌ احتمال‌ قوی ﺑﺎ دﯾﮓ ﻓﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﻫﯿﺘﺮ درﮔﯿﺮ می‌شود. ﺑﺮای اظهار نظر ﻗﻄﻌﯽ، ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻠﯿﮏ و درام را باز نموده و سه‌شاخه نگه‌دارنده درام را از ﻧﺰدﯾﮏ بررسی کنید. حتما به‌ محض شنیدن ﺻﺪای ﺧﺸﻦ و غیر طبیعی از ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی، دستگاه را بلافاصله متوقف نموده و سریعا با تعمیرکار مجرب تماس بگیرید.

۳٫ ﻻﺳﺘﯿﮏ دور درب، از ﺟﺎی ﺧﻮد خارج‌ شده ﯾﺎ غیر استاندارد اﺳﺖ.

نحوه رفع: ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ ﭼﻠﯿﮏ و درام در ﻧﺎﺣﯿﻪ درب ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ، ﺧﺮوج ﺟﺪاره داﺧﻠﯽ ﻻﺳﺘﯿﮏ دور درب از ﺟﺎی ﺧﻮد، ﻣﻮﺟﺐ درﮔﯿﺮی آن ﺑﺎ درام می‌شود. اﮔﺮ ﻻﺳﺘﯿﮏ از ﺟﺎی ﺧﻮد خارج‌ شده است، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮارش ﺑﺎز ﮔﺮدد و مجددا ﺑﺮ روی حاشیه‌های دروﻧﯽ ﻻﺳﺘﯿﮏ دور درب ﺗﺴﻤﻪ، ﯾﺎ ﻓﻨﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ به‌ راحتی آزاد نشود.

۴٫ ﺗﺴﻤﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ.

نحوه رفع: در این حالت تسمه خراب یا معیوب را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

۵٫ ﻫﯿﺘﺮ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ است.

نحوه رﻓﻊ: اﮔﺮ ﭘﺲ از رسوب‌زدایی و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﯿﺘﺮ، ﺻﺪای ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﺑﺪون ﺷﮏ ﻫﯿﺘﺮ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اصلی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ است.

۶٫ ﺗﺴﻤﻪ و ﯾﺎ پولی‌ها ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺎﺷﯿﻦ درگیر شده‌اند.

۷٫ یاتاقان‌های ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺴﺘﺸﻮ خراب‌شده اند.

نحوه رفع: یاتاقان‌ها را آزﻣﺎﯾﺶ کنید. در ﺻﻮرت ﺧﺮاب ﺑﻮدن، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ، ﻧﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ها را تهیه و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ نمایید.

عیب ۱۳: علت حل نشدن پودر در ماشین لباسشویی

ﺗﻤﺎم ﭘﻮدر رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﭘﻮدری، ﺑﻪ ﭼﻠﯿﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ نمی‌شود

۱٫ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ.

نحوه رﻓﻊ: فیلتر کثیف می تواند یکی از دلایل حل نشدن پودر در ماشین لباسشویی باشد. در ﺻﻮرت ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻮدن ﻓﯿﻠﺘﺮ، ﻓﺸﺎر آب ورودی ﺑﻪ ﺟﺎﭘﻮدری ﮐﻢ خواهد بود. درنتیجه تمام پودر ریخته شده در جاپودری حل نشده و منتقل نمی شود. ﻓﯿﻠﺘﺮ را از ﺷﯿﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺗﻤﯿﺰ کردن آن، دوباره در جای خود قرار دهید.

۲٫ ﺟﺎﭘﻮدری ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ.

نحوه رﻓﻊ: به‌مرور و بر اثر ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺪاوم، ﻣﻘﺪاری از ﭘﻮدر ﻣﺮﻃﻮب در ﺟﺎﭘﻮدری رﺳﻮب ﻧﻤﻮده و ﺧﺸﮏ می‌شود. رفته‌ رفته ﻣﻘﺪار پودرهای ﺳﺨﺖ ﺷﺪه، افزایش‌ یافته و از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﻮدر ﺑﻪ ﺟﺎﭘﻮدری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی می‌کند. ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ می‌بایست ﺟﺎﭘﻮدری را از ﻣﺎﺷﯿﻦ خارج کنید و پودرهای ﺳﻔﺖ ﺷﺪه را شسته و بردارید.

۳٫ استفاده از پودر نامناسب و یا بیش از اندازه.

نحوه رفع: یکی از دلایل حل نشدن پودر در ماشین لباسشویی، نامناسب بودن آن هاست. در صورت استفاده از پودرهای شستشو، حتما توجه کنید که از پودرهای مخصوص ماشین لباسشویی استفاده نمایید. همچنین پودرهای شوینده را باید تنها در محفظه وسطی جاپودری بریزید و در صورتی که پودر بیشتری ریخته اید، حتما از گزینه Pre Wash استفاده کنید. همچنین توجه داشته باشید که برای شستشوی پرده، ملحفه و توری ها از مقدار پودر کمتری استفاده نمایید.

عیب ۱۴: ﻣﺎﺷﯿﻦ دارای اﺗﺼﺎل ﺑﺮق ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺖ.

۱٫ ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دارای اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺖ.

نحوه رﻓﻊ: اﺑﺘﺪا سیم‌های راﺑﻂ ﺗﻤﺎﻣﯽ اجزای مصرف‌کننده‌ لباسشویی ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﭘﻤﭗ، ﺷﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، واترپمپ، ﻫﯿﺪرو اﺳﺘﺎت و ﻫﯿﺘﺮ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮاغ ﺳﺮی ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﯿﻮب ﺑﭙﺮدازﯾﺪ. در ﺻﻮرتی که قطعه مورد نظر را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ کردید، آن را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

۲٫ سیم‌های راﺑﻂ معیوب‌اند.

نحوه رﻓﻊ: اﮔﺮ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ، ایراد مربوط به ﯾﮑﯽ از سیم‌ها خواهد بود. در صورتی که ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ تک سیم معیوب دﺷﻮار اﺳﺖ، ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪی لباسشویی را به صورت کامل تجدید کنید.

عیب ۱۵: علت توقف و یا خاموش شدن ناگهانی ماشین لباسشویی حین کار

توقف ماشین لباسشویی در حین کار می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. به طور کلی توقف لباسشویی و کار نکردن آن می تواند به چند شکل مختلف نیز روی دهد. ممکن است موتور پس از شروع به کار متوقف شود. ممکن است تایمر لباسشویی ایراد داشته و در اواسط برنامه، ناگهان از کار بیوفتد و یا ممکن است لباسشویی بنابر دلایلی ناگهان خاموش شود و از کار بیوفتد.

هر یک از موارد بالا نهایتا منجر به این خواهند شد که لباسشویی از کار بایستد و متوقف شود. همانطور که گفتیم دلایل بروز این مشکل می توانند متفاوت باشند:

 1. خرابی میکروسوئیچ درب
 2. خرابی زبانه و قفل درب
 3. خرابی تایمر الکترونیک ماشین لباسشویی
 4. ایراد سیر برقی ورودی آب
 5. ایراد موتور لباسشویی
 6. نوسانات برق یا خرابی دوشاخه برق

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه رفع مشکل در هر مورد، به مقاله علت توقف و خاموش شدن لباسشویی مراجعه نمایید.

عیب ۱۶: دیگ ماشین لباسشویی نمی چرخد

نچرخیدن ماشین لباسشویی و نچرخیدن دیگ لباسشویی دلایل زیادی دارد. بهترین روش برای عیب یابی دستگاه و تعمیر آن، بازدید توسط تکنسین متخصص است. برخی از علل نچرخیدن دیگ لباسشویی را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

 •  خرابی سیستم قفل درب
 • تسمه محرک لباسشویی
 • ایراد موتور و اجزای مرتبط مانند کوپلر، کلاچ و…

بار دیگر تکرار می کنیم که مطالب گفته شده، جهت عیب یابی ماشین لباسشویی دوو، ایندزیت، اسنوا، کنوود، پاکشوما، آبسال و حایر بسیار یکسان و قابل استفاده می باشند.

در صورتی که پاسخ سوال خود را در این مطلب نیافتید، آن را در قسمت نظرات کاربران مطرح کنید تا کارشناسان ما در کوتاه ترین زمان ممکن شما را راهنمایی کنند.

نظرات کاربران

فرامرز
14 ژانویه 2018

ممنون از زحماتتون.خیلی مفید و جامع بود.

  محمدرمضانی
  28 آوریل 2020

  سلام ماشین لباسشویی سوپرفروست مدت ده سال هست که خوب کار کرده مدتی هست وقتی لباس داخل ماشین قرار میدهیم علیرغم اینکه همه چیز برای شروع بکار اماده هست ولی چراغ های end وwash وstart/pauseروشن هست ماشین شروع بکار نمی کند ضمنا چراغ end روشن است وچراغ door خاموش است

  محمدندری
  16 می 2020

  سلام ماشین لباسشویی پاکشوما مدت ۱۲ سال هست که خوب کار کرده مدتی هست وقتی لباس داخل ماشین قرار میدهیم علیرغم اینکه همه چیز برای شروع بکار اماده هست ولی چراغ های end وwash وstart/pauseروشن هست ماشین شروع بکار نمی کند ضمنا چراغ end روشن است وچراغ door خاموش است وچراۼ قفل در روشن نمیشود

سعید تقی پور
5 فوریه 2018

من لباسشویی کنوود دارم. تسمه اش مشکل داره. این مطالب برای عیب یابی لباسشویی کنوود هم جواب میده؟

  مهندس غلامزاده
  10 آوریل 2020

  عوض کردن تسمه لباسشویی برای تمام برندها یکسانه،کار سختی نیست

   رضا بیات
   19 می 2020

   سلام من ماشین لباسشویی ابسال دارم ماشین سالم بودو کار میکرد یک مدت مسافرت بودیم و چندماهی استفاده نکردیم بعد از چند ماه که خواستیم ماشین رو روشن کنیم روشن نمیشه و حتی کلید و صفحه روی ماشین روشن نمیشه!

فرج اللهی مهدی
8 آوریل 2018

سلام بنده تعمیرات برد لباسشویی را انجام میدهم بردی را تعمیر کردم که دور تند کار نمیکرد و ایراد از رله بود ولی الان یک ایراد پیدا کرده که بعد از چند لحظه که موتور در دور کند چرخید و موقع معکوس شدن موتور دستگاه کاملا خاموش شده و مدار دوباره همان مرحله را تکرار میکند .
ایراد از چه چیزی است موتور را حذف میکنم خاموش نمیشود

ولی زارعیان
8 ژوئن 2018

با سلام من ماشین لباسشویی را تمیز کردم.لوله تخلیه گرفته بود بعد تمیز کاری خواستم تست کنم اولش کامل کار کرد وقتی الارم اتمام رو زد یک دفعه از جعبه مانیتور جرقه زد و لباسشویی از کار افتاد .لطفا راهنمایی کنید

  امیر فرهمند
  9 اکتبر 2019

  برد دستگاه شما اتصالی کرده و احتمال خرابی برد ونیاز به برد جدید

  پرویز
  8 مارس 2020

  سلام….
  لباسشویی کنود داریم تایمر آن گهگاهی میره رو سه ساعت اتوماتیک، برای برگرداندن آن چکار باید کرد.
  تشکر

بهزاد جابری
15 ژوئن 2018

سلام
برای عیب یابی ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD274 کمک میخواهم
ماشین روی یک حالت میماند و تغییر حالت نمیدهد
همزمان آبگیری و تخلیه انجام میدهد و به برنامه بعدی منتقل نمیشود

  محمدی
  3 آوریل 2020

  سلام
  لباسشویی ۷کیلویی اسنوا دارم مدل SED171
  بعد از اتمام کار، در لباسشویی قفل میمونه و باید از برق بکشمش تا بتونم در ماشین رو باز کنم، علت چیه؟
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

حسن زراعت
17 ژوئن 2018

به نام خدا
با سلام خدمت شما
من یک لباسشویی بوش دارم که گاهی چراغ روی صفحه مربوط به شیر آب روشن می شود علت چه چیز میتواند باشد
با کمال تشکر از شما

  ارزو غلام زاده
  3 مارس 2020

  سلام. خشک کن ماشین روی هفت دقیقه متوقف میشه و دیگه دقیقه ش کار نمیکنه. و عمل خشک کردن هی تکرار میکنه تا از پریز بکشیم.

  salehi
  18 آوریل 2020

  سلام روی لباسشویی و دو شاخه اب ریخته . بعد از خشک کردن به برق میزنم جرقه میزنه لطفا راهنمایی کنید با تشکر

   جمال معین افشار
   5 ژوئن 2020

   ضمن عرض سلام و خسته نباشید یک ماشین لباسشویی پنج کیلویی داریم که از ابتدا تا خشک شدن خوب کار می کنه ولی به محض شروع به خشک کردن صدای تق تق بلند شنیده می شه ضمنا موقعی که ماشین خالیه روی خشک کن می ذارم صدا نمیده لازم است به عرض برسانم دو تا کمکش را نیز تعویض کردم خواهش می کنم بنده را راهنمایی بفرماییدبا تشکر

  داودعزیزی
  21 آوریل 2020

  سلام ماشین لباسشویی ما در حالت خشک کردن خیلی صدا میدهد علتش چی میدونه باشه

آرسام پناهی
10 آگوست 2018

سلام. ماشین لباسشویی آاگ مدل oko Lavamat
دارم. ارور EFO میزنه روی صفحه…و کار نمیکنه. میشه بفرمائین عیب یابی لباسشویی آاگ چجوریه؟ علت این ارور چیه؟

  علی کریمی
  3 مارس 2019

  سلام و خسته نباشید ماشین لباسشوی مدیا می خوام ریست کنم به خاطر اینکه موقع استارد درب قفل نمیشه طرز ریستارت چگونست و اینکه اگه کلیدfunction خراب باشه چطور ریستارت میشه با تشکر

درویشی
13 آگوست 2018

با سلام وخسته نباشید ماشی لباسشویی هووربلبرینگ درام خورد شده بود که عوض کردم اول کار میکرد بعداز ۲بار شستشو (درام سفت میچرخه)ومشکل دیگه اینکه تو تایم شستشو بعدا ز آبگیری موتور کارنمیکنه ولی تو تایم لباس کتان بخوبی کار میکنه البته قبل اینکه درام سفت بشه ممنون میشم راهنمایی فرمایید

کمیجانی
20 آگوست 2018

سلام .‌من لباسشوییم سامسونگه و برج پنج ۹۶ خریدم . جدیدا دستگاه از حالت خاموشی خودکار دراومده. ینی وقتی زمان لازم طی میشه لباسشویی به صورت خودکار خاموش نمیشه و رو صفحه مینویسه صفر و خودم باید خاموش کنم . مشکل از چیه ممنون میشم راهنمایی کنید

مهدیه
9 سپتامبر 2018

سلام.ماشین لباسشویی ایندزیت دارم.زمان نیم ساعت شستشو رو یک ساعت تا یک ساعت خورده ای طول میکشه تا بشوره.عیب یابی لباسشویی ایندزیت رو هم قرار بدین لطفا.

سارا احمدی
18 سپتامبر 2018

سلام ما لباس شویی سامسونگ داریم مدتیه که صدای دیجیتالش ضعیف شده و به سختی شنیده میشه قبلنا هردکمه ای رو میزدی میخواستی عملیات شستشو انجام بدی دیجیتالش خوب کارمیکرد و صدای واضحی داشت الان اینجوری نیست لطفا راهنمایم کنید ممنون

حامد جلالی
22 سپتامبر 2018

سلام.من لباسشویی کنوود دارم و به تازگی وقتی روی شماره شستشوی ۷ میزارم و تایمر ۳۳ دقیقه روی ۱۱ دقیقه که میرسه تایمر ایستاده و موتور دائما میچرخد و تخلیه انجام نمیشود

نیما سخاوتی
3 اکتبر 2018

باسلام
از سایت خوبتون و ارایه اطلاعات بی دریغ جهت راهگشایی مشکلات مردم کمال تشکر و دارم .
یک سوال دارم ممنون میشم اگه سریعتر راهنمایی کنید
ماشین لباشویی ۷ کیلویی LG دارم متاسفانه حین کارکردن برق قطع شد و علارقم آبگیری ماشین و پر بودن لباس در همون وضعیت ۱۲ ساعت ماند و فردای آن روز با روشن کردن ماشین چراغهای صفحه و برد چند بار قطع و وصل شدند و خود بخود صفحه خاموش شد و ارور PE داد
از اتصال دوشاخه به برق مطمن شدم لطف” راهنمایی کنید . باتشکر مجدد از شما و سایت عالیتون

محمدحسین
6 نوامبر 2018

سلام.ماشین لباسشویی بکو درب از جلو داریم.روی شستشوی سریع ۳۰ دقیقه میزاریم منتها بعد از حدودا ۱۰ دقیقه کار یه بوی سوختگی سیم یا لاستیک ازش میاد.اولین بار خاموشش کردم و فردا مجددا روشن کردیم و بویی نیومد و خوب کار کرد منتها وقتی دوباره روشن کردیم بعد از چند دقیقه کار بازم همون بو اومدش من خاموشش کردم و برنامه رو گذاشتم رو تخلیه و که بدون مشکل تخلیه آب انجام شد.منتها دیگه روشنش نکردم گفتم شاید موتوری چیزی نیمسوز شده باشه.در ب بالای ماشین رو باز کردم نه سیمی سوخته و نه تسمه ها مشکلی دارن دود هم نداریم اصلا منتها نمیدونم این بوی سوختگی از کجا میاد.
میشه لطفا راهنمایی بفرمایید

خزاعی
8 نوامبر 2018

سلام ماشین لباسشویی AUKIA دارم چند وقت شده در حین کار ارور میده E02 و باید دوباره استارت بزنم شروع کار کنه .البته فیلتر جرمگیر کنار پمپ ابش خیلی اشغال داشت رو پاک کردم امابازم اروز میده اگه لطف کنید راهنمایی کنید ممنون میشم

مامندی
11 نوامبر 2018

لباسشوی پاکشوما داریم و ارور pE میدهد مربوط به کجاست؟
عیب یابی لباسشویی پاکشوما به چه صورت است؟

رضا ظاهری
27 نوامبر 2018

سلام . استاد وقتی ماشین لباس شویی را برای شستن لباس بکار میندازیم و دستور برای شستن میدهیم بعد از یک دقیقه تمام چراغهای سمت راست بصورت چشمک زن شروع به چشمک زدن میکنند تمام موارد امتحان شده . وماشین کار نمیکند لطف کنید راهنمایی کند . دستور فرمان نمیدهد . ممنون

محمدمنصوري
4 دسامبر 2018

سلام خسته نباشید ماشین لباسشویی من ال جی تمام اتوماتیک میباشد عیب لباسشویی به این شکله که وقتی خاموشه از شیر زرد تعبیه شده در لاستیک دور درب ورودی لباسشویی مرتب اب میچکه وبند نمیات تا وقتی اب ورودی ببندم ممنون میشم راهنماییم بکنید

رها
24 دسامبر 2018

ماشین لباسشویی سامسونگ گرفتم تمیز نمی شوید

محمدرضا آذین
4 ژانویه 2019

درود.
ماشین لباسشویی من سامسونگه، در موقع چرخش به سمت چپ بیصدا است ولی موقع چرخش به سمت راست کمی صدا داره ، بیشتر نگرانم که مشکلش حاد نشه!
درصورت امکان راهنمایی فرمائید.سپاسگزارم

رضا زارع
4 ژانویه 2019

سلام ایا ماشین لباس شویی کرال مدل we-686wt بعد از اتمام شسشوی نباید کاملا خاموش شود .ولی بعد از اتمام شسشو بوق اخطار تمام شدن شسشو می زند ولی خاموش نمی شود علتش چیست ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  بهروز رادمهر
  18 آوریل 2020

  سلام من لباسشویی وسپونت فرانسه دارم بعد از ۲۰ دقیقه چراغ پاور و چراغ بغل درجه خطا میده. یا چشمک میزنه ولی کار هم میکنه.چپ و راست کار میکنه ولی دور تند و تخلیه انجام نمیده

فرزانه
24 ژانویه 2019

با سلام ماشین لباسشویی پارس داریم که وقتی تایمر رو تنظیم میکنیم نیم ساعت ماشین شروع به کار کردن میکند برای آبکشی ماشین حرکت ندارد حرکت داخلی ماشین ثابت میشود مشکل از چیست.

  مریم سادات
  29 آگوست 2019

  سلام ماشین لباسشویی ما توشستوشو آبگیری نمیکنه پودرم سرجاش میمونه ولی تو برنامه آبکش وخشک کن خوب آبگیری میکنه علتش چیه

محمد مهدی تاجیک
27 ژانویه 2019

سلام ممنونم از زحماتتون
من یه لباسشویی دوو دارم که جدیدا وقتی روی برنامه شستوشو میرم و میخوام کلید شروع به کار رو بزنم هر چی کلید رو میزنم عمل نمیکنه
میتونید بگید ممکنه ایراد از چی باشه؟ عیب یابی دوو فرقی با بقیه لباسشویی ها داره؟

  امیر فرهمند
  9 اکتبر 2019

  کلید استارت خراب شده

فائزه صمیمی پور
24 فوریه 2019

با سلام
ماشین لباسشویی بنده سامسونگ میباشد که حدود ۱۰ سال است که آنرا دارم و استفاده میکنم جدیدا صدای دکمه های تغییر برنامه آن خیلی کم شده و همچنین ملودی پایان کار برنامه ی شستشوی آن هم به شدت کم شده آیا مشکلی مهمی وجود دارد و نیاز به سرویس دارو یا خیر؟ با تشکر

میر جلال ال محمدی
14 آوریل 2019

سلام استاد لطفا شماره تسمه لباسشویی ارج ۴۲۳۰ را اعلام بفرمایید ضما دلیل ریز ه ریزه کردن تسمه چیست . مت

نسرین کریمی
17 آوریل 2019

باسلام لباسشویی زیرو وات لیدی کلاسیک دارم موقع دورتند صدای خیلی شدید میداد ولی الان وقتی به مرحله ی دورتند وآبگیری میرسه اصلا نمیچرخه.لطفا راهنمایی کنید

  ایمان خاتمی
  17 آوریل 2020

  سلام ماشین لباس شویی پاکشوما دارم ۷کیلویی
  هنگام شستشو دوتا بوق پشت هم میزته علت چیه؟؟؟

حسام شبانی
28 آوریل 2019

سلام و خسته نباشید
ماشین لباسشویی دوو اتومات درب جلو دارم…لباس میشوره اما به خشک کن وصل نمیشه ،وقتی میخواد وصل بشه یک صدایی ایجاد میکنه انگار دیگ داره به دیواره برخورد میکنه و از حرکت متوقف میشه..البته بدون لباس امتحان کردم خشک کن کار میکرد …ممنون میشم راهنماییم کنید

  امیر فرهمند
  9 اکتبر 2019

  سه نظام دیگ لباسشویی شکسته

سعید همتی
30 آوریل 2019

سلام ببخشید مشکلی در مورد لباسشویی حایر دارم ۸۰۱ ه این لباسشویی موقع کار۷ آمپر برق میکشه از اصاتید خواهش میکنم هر کی دونست جواب بده.

بهنام سرباز
11 می 2019

عرض سلام و درود
لطفا در مورد باز کردن درب ماشین لباسشویی سامسونگ مدل B1285A راهنمایی کنید
ماشین عملیات شستشو رو انجام داده و خاموش میشه و تقریبا ٢ دقیقه بعد صدای باز شدن قفل شنیده میشه اما درب باز نمیشه امکان باز کردن توسط خودمون در خانه وجود داره یا باید به تعمییر کار مراجعه بشه؟

Hoseyn sheykholarefin
11 می 2019

لباسشویی وسپوینت ۱۰ کیلویی وقتی تایم شستشو روی ۴۰ دقیقه میگزارم بعد از ۱۰ دقیقه بدون اتمام کار خاموش میشود و درب آن باز نمیشود و آلارم خطا میدهد

برهانی
15 می 2019

با سلام ماشین لباس شویی کنوود است چون از اب گرم استفاده نمیکردیم فکر کنم قطع کردن حالا برای وصل ان باید چکار کنم اطفا راهنمایی کنید ایا از شیر برقی قطع کردن

کازیوه
31 می 2019

سلام‌لباس شویم چرخشش به سمت چپ مشکای نداره ولی به سمت راست دوثانیه ای هنگ میکنه بخاطری چی مارک ویسپر

هاشم
13 ژوئن 2019

سلام .‌من لباسشوییم سامسونگه و برج پنج ۹۶ خریدم . جدیدا دستگاه از حالت خاموشی خودکار دراومده. ینی وقتی زمان لازم طی میشه لباسشویی به صورت خودکار خاموش نمیشه و رو صفحه مینویسه صفر و خودم باید خاموش کنم . مشکل از چیه ممنون میشم راهنمایی کنید

میثم رستمی
23 ژوئن 2019

درود بر شما.لباسشویی دارم وقتی روشن میکنم روی دور تند میرود.یعنی عمل آبگیری و شستشو انجام نشده میره روی خشک کن.

سید محمد حسینی
25 ژوئن 2019

سلام ماشین لباسشویی من پاکشومای از بالا باز شو هست.وقتی دکمه اول رو میزنم دوثانیه بعد قطع میشه و به مراحل دیگه نمیرسه ممنون میشم راهنمایی کنید

نغمه
12 جولای 2019

سلام وقت بخیر لباسشویی من سامسونگ ه وقتی بهش تایم میدم مثلاً ۲۸ دقیقه حدود ۴۰ دقیقه تایم می‌بره
چرا؟؟؟

هادی توده زارع
14 جولای 2019

سلام
تایمر ماشین لباسشویی سی دقیقه مانده تا پایان
ولی یهو زمان باقی مانده زیاد میشود ۴۰ دقیقه میشود

جواریان
22 جولای 2019

سلام
ماشین لباسشویی کنوود مدل superspin1000وقتی شستشو تمام می شه درش قفل می مونه. لطفا راهنمایی کنید

جواد یزدان مدد
25 آگوست 2019

سلام لباسشوی کنود دارم مدتی است بعد از کار روی تایم ۵ ۶ ایستاده ودر همان تایم کار میکند باید دستی جلو برده تا مراحله بعدی را انجام بده لطفا راهنمای کنید

  حسن رستمی زاده
  13 مارس 2020

  با سلام
  خواستم بدونم زمانی که روی نمایشگر ماشین هس بدرستی کار نمیکنه و بصورت ناگهانی مثلا از ۴۵ به ۲۰ تغییر میکنه؟؟در ضمن اسم ماشین آزمایش هس
  با تشکر

محمد میثاق مرادقلی
1 اکتبر 2019

سلام ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma CFI-82401-W Washing Machin دارم از زمانی که نصبش کردم لباس رو خیلی کم خیس میکنه اب رو با برف رد میکنه باید چند دور بزنم تا لباس ها خوب شسته بشه لطفا راهنمایی کنید .باتشکر

محسن صادقی
4 اکتبر 2019

سلام ماشین لباسشویی کنوود پنج کیلویی،اب داغش کار نمیکنه مشکل از چیه؟

davoodbasij
8 اکتبر 2019

سلام .ماشین لباسشویی ۷کیلویLGدارم الان چند روز وقتی ماشین خاموش هست آب پر میشه داخل مخزن تا نصف. پمپ کار می‌کنه .وقتی لباس شسته میشه آب داخل نمیمونه .فقط وقتی خاموش است اب تمیز بعداز نیم ساعت تا یک ساعت بعدکار کردن دوباره آب میاد. لطفابرای رفع عیب به من کمک کنید ممنونم

علي فرجي
17 اکتبر 2019

سلام، من لباسشویی ارج از نوع تایمری دارم، مدتی است که اب موقع ابگیری خیلی کم وارد محل پودر میشود،و پودر وارد دیک نمیشود. بازبودن سوراخهای محل پودر را چک کردم ،لطفا راهنمایی کنید ، ممنون

عمران تقی پور
1 دسامبر 2019

سلام لباسشوئی ما پارس مدل ۴۲۶۰ هست. موتور تست کردم سالمه یعنی برق ۲۴ ولت دادم چپ و راست کار میکنه. پشت مدار کلید اصلی یکی از رابطها سوخته بود با سیم لحیم کردم ولی بعد راه اندازی راست گرد کار کرد و لی چپ گرد نشد و بعد چند دقیقه دوباره همون قسمت لحیم کاری بازم سوخت . این ایراد از مدار فرمانه یا از جای دیگه باعث سوختن مدار میشه. چون می خوام یه مدار فرمان تازه بگیرم ولی میترسم همونم خراب کنه. ضمناً امکان تعمیر مدار فرمان وجود داره یا باید عوضش کنم . منظورم کلید اصلیه.

فاطمه
1 دسامبر 2019

سلام خسته نباشید

لباسشویی من مدلwfi_80437wt هست
یه بار که اومدم روشنش کنم هی بوق میزد و نمیزاشت که نوع شستن رو انتخاب کنم تا اینکه مشکلش برطرف شد
چند روز مشکلی نداشت و کار میکرد
دیروز زدم لباسشوییم کار کنه دوباره اون اتفاق براش افتاد علتش چیه چیکار باید بکنم؟؟

مهرنوش
11 دسامبر 2019

سلام خسته نباشید ما امروز نشتی اب از زیر کابینت ها داشتیم ماشین لباسشویی خاموش بود ولی به برق متصل بود یک دفعه ماشین لباسشویی روشن شد و حالت جرقه از زیر ماشین لباسشویی پیدا شد من سریع ماشینو از برق دراوردم احتمال داره کلا ماشین لباسشویی سوخته باشه؟

محمد فدايي
18 دسامبر 2019

سلام ماشین لباشویی ایندزیته
روشن میشه مخزن آبشم پر و تخلیه میشه ریست کردم و از برق کشیدم ولی بازم موتورش راه نیوفتاد یا درست ریست نکردم
تایمرشم تغییر دادم ولی رااه نیوفتاد رااهنمایی کنین تا هزینه سرویس دوباره ندم اگر میشه و امکانش هس خودم راش بندازم

مهران کریمی
19 دسامبر 2019

سلام وقت بخیر لباسشویی مارک اسنوا داریم…نوع دیجیتالی نیست.
دوتا مشکل داره یکی اینکه موقع چرخیدن صدای قر قر میده…
دوم اینکه وقتی روی دور خشک میفته
یه لحظه سرعتش میاد پایین یه لحظه عادی میشه دوباره یه لحظه میاد پایین…
حتی روی برق ها هم تاثیر میزاره نور لامپها کم میشه…لطفا بگین مشکل از کجاست

آریا
24 ژانویه 2020

با سلام
من یک لباسشویی الجی خریدم وقتی rinseروی شماره یک میزارم عملیات رو تا آخر انجام میده ولی اگر روی شماره دو بزارم روی تایم ۳۲یا۳۴که میرسه گیر میکنه واز لباسشویی صدای یکنواخت میاد و به نظر میاد گیر کرده به نظرتون مشکل چیه؟
با تشکر

امیرحسین
30 ژانویه 2020

سلام. میخواستم بدونم دلیل، جمع شدن اب درلاستیک دوردرلباسشویی چیه، چیکارمیتونم بکنم که دیگه اب جمع نشه تولاستیک تابه مرورزمان سوراخ نشه وجرم نزنه….

m.r
31 ژانویه 2020

هنگام کار آب از لباسشویی خالی میشود

مجید طاهری
22 فوریه 2020

ماشین لباس شویی خاموش است ولی داخل ان اب جمع میشود

مهدی منصوری
27 فوریه 2020

ماشین لباسشویی روشن نمیشود بعدازاستفاده کامل وخاموش کردنش وبزای استفاده دوباره دیگر روشن نشد

  حسین کنعانی
  9 مارس 2020

  باسلام.لباسشویی حایر۶۰۰داریم.چراغ قفل درب روشن نمیشه..لباسشویی کارنمیکنه

صادق
29 فوریه 2020

سلام لباسشویی ما پاکشوماست روشن نمیشه فقط چراغ دور ولوم درجه گردش روشن خاموش میشه دلیلش چیه

وحید علمداری
30 مارس 2020

سلام،خسته نباشید.لباسشویی قبلا روشن میشد وکار میکرد بعداز اساس کشی روشنش که میکنم چراغهاش روشن میشه صدا داره ولی تسمه نمیچرخه.اسم لباشثسشویی ارچلیک ۵ کیلویی ترکیه.ممنون

Sahar
15 آوریل 2020

سلام خسته نباشید لباسشویی من اسنوا روی حالت Rines وایمیسه دیگه کار نمیکنه یه بارم اب لوله تخلیه رو خالی کردم ولی باز گیر میکنه ارور میده چیکار کنم

کیوان رستمی
27 آوریل 2020

درود بر شما. ماشین لباسشویی ال جی ما روی تایم یازده گیر میکنه و با دور کند یکسره کار میکنه. لطفا راهنمایی کنین. ممنون

مصطفی اکبری
2 می 2020

سیم سیاری که لباس شویی با ان کار میکندموقع کار کردن هیتر سیم سیار داغ میکند مثل اینکه امپر میکشدکه باعث سوختن سیم سیار میشود علت از چیست با تشکر

رضا ازانلو
7 می 2020

با سلام کابل برق ماشین لباسشویی در اوایل زمان شستشو تقریبا ۳۰ دقیقه اول گرم میشود وبعد خود بخود خنک وحالت عادی بر میگرده لطفا علتش را بفرمایید

ملك زاده
20 می 2020

سلام.ماشین لباسشویی ابسال دارم.موقع شستشو یهو قطع میشه تا به تایمرش دست میزنم دوباره کار میکنه چندین بار این اتفاق میوفته تا پایان شستشو.علت چیه؟؟؟؟؟؟

یونس ضیایی
21 می 2020

ممنون از شما.
با در اختیار دادن اطلاعات برای دیگران خدمت بزرگی به همنوعان خودتون می کنید.
پاینده باشید.

پرویز عباسپور
1 ژوئن 2020

باسلام لباسشوی ما زیرو وات ایتالیا ماشین آبگیری نمیکنه و تخلیه هم نمیکنه وقتی آب میریزیم دستی برنامه هاش کامل کار میکنه ولی تخلیه نداره همه شیر ها خارجی وشلنگ و شیر داخل ماشینو چک کردم سالم و بدون رسوبه آیا میشه از پمپش باشه ضمنا صدای کلیک ورود آب میاد ولی آبگیری نمیشه با تشکر