استخدام تعمیرکار لوازم خانگی

ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ و مشکلات رایج تمامی لباسشویی ها

ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ و نحوه برطرف کردن آن

فهرست مطالب

امروزه ماشین لباسشویی یکی از ضروری ترین لوازم خانگی هر خانواده ای محسوب می شود و یافتن مشکلات لباسشویی و یا عیب یابی ماشین لباسشویی، گاها می تواند ناراحت کننده و حتی دردسر ساز باشد. به خصوص زمانی که تمامی لباس هایتان کثیف است و احتیاج به استفاده از لباسشویی خود دارید، اما دقیقا زمانی که لباس هایتان را درون ماشین لباسشویی قرار می دهید، متوجه خرابی ماشین لباسشویی خود می شوید. در این مقاله از کاراباما، می خواهیم تا درباره مشکلات متداول ماشین لباسشویی و عیب یابی آنها و در انتها نحوه برطرف کردن مشکلات رایج لباسشویی صحبت کنیم.

نکته بسیار مهم: عیب یابی ماشین لباسشویی، برطرف نمودن مشکلات متداول مربوط به خرابی لباسشویی، انجام سرویس یا تعمیرات ماشین لباسشویی، همگی به داشتن دانش تخصصی در رابطه با نحوه عملکرد لباسشویی، اجزای مختلف دستگاه و وظایف و کارکرد هر یک و نیز تجربه انجام تعمیرات لباسشویی و داشتن ابزارآلات خاص بستگی دارد. بنابراین انجام عیب یابی ها و یا امور تعمیرات مربوط به لباسشویی مسئله ای است که در رابطه با آن باید حساس بود؛ زیرا هر فردی صلاحیت لازم برای انجام آنها را ندارد. بعلاوه دستکاری های ناشیانه ممکن است درنهایت به وارد آمدن خسارات جدی تر به دستگاه نیز بیانجامد!

با وجود آنچه گفته شد، در این مطلب قصد داریم تا بطور کامل راهنمایی های لازم جهت عیب یابی لباسشویی و راهکارهای رفع مشکلات متداول آن را، برای شما عزیزان قرار دهیم تا بتوانید آگاهانه و با داشتن تمامی اطلاعات تصمیمات لازم برای تعمیر لباسشویی خود را اتخاذ نمایید. برخی از مواردی که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت ساده بوده و برای انجام آنها نیازی به تماس با تعمیرکار وجود ندارد. اما برای انجام سایر موارد، توصیه اکید ما بر این است که با افراد متخصص و تعمیرکاران مجرب تماس حاصل فرمایید. لازم به ذکر است که مطالب گفته شده برای عیب یابی ماشین لباسشویی های زیر قابل استفاده بوده و یکسان است:

 • لباسشویی اسنوا
 • لباسشویی پارس
 • ماشین لباسشویی کنوود
 • ماشین لباسشویی کرال
 • ماشین لباسشویی آریستون

و …

 • ماشین لباسشویی دوو
 • ماشین لباسشویی پاکشوما
 • ماشین لباسشویی اسنوا
 • ماشین لباسشویی ایندزیت
 • ماشین لباسشویی آبسال
 • ماشین لباسشویی زیرووات
 • ماشین لباسشویی حایر
متخصصان باتجربه متخصصان باتجربه
گارانتی خدمات گارانتی خدمات
سرعت در ارائه خدمات سرعت در ارائه خدمات
هزینه های منصفانه هزینه های منصفانه
تعمیرکار لباسشویی

عیب 1: ﺑﺎ چرخش وﻟﻮم ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی، دستگاه روﺷﻦ نمی‌شود.

اﮔﺮ ﭘﺲ از چرخاندن وﻟﻮم تایمر ماشین لباسشویی، ﻫﯿﭻ عکس‌العمل ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ دﯾﺪه نشود، و حتی ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﻧگردد؛ موارد زیر را بعنوان ﻋﻠﻞ احتمالی بروز چنین مشکلی در نظر داشته باشید:

1) ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق ﻧﺪارد.

2) دوﺷﺎﺧﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ راﺑﻂ ﻣﻌﯿﻮب ﺷﺪه است.

نحوه رفع: درحالی‌که دوﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ، رﺳﯿﺪن ﺑﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺗﻮﺳﻂ ولت‌متر بررسی ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﺮق از ﭘﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ نمی‌رسد، اﺑﺘﺪا دوشاخه را باز کنید. اﮔﺮ اﺗﺼﺎﻻت در دوشاخه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ، ﮐﺎﺑﻞ راﺑﻂ را ﺗﻌﻮﯾﺾ کنید.

3) ﺑﺮق از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل وارد ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺪه است.

نحوه رﻓﻊ: دوشاخه را از ﺑﺮق بکشید و به‌وسیله اهم‌متر، ارﺗﺒﺎط سیم‌ها را از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی چک کنید. یکی از مسائل شایع، ﻗﻄﻊ شدن ﯾﮑﯽ از سیم‌ها است که سبب می شود، ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی روﺷﻦ نشود.

4) ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺮاب اﺳﺖ.

نحوه رفع: ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی، ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ کنید. به‌وسیله اهم‌متر هرکدام از قطب‌های ﮐﻠﯿﺪ را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﺧﺮاب ﺑﻮدن ﮐﻠﯿﺪ می‌بایست ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﯾﻤﺮ را باز کنید و ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻋﯿﺐ، مجدداً ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی را به حالت اوﻟﯿﻪ برگردانید.

5) رابط‌ های ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﻗﻄﻊ شده اند و ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺧﺮاب اﺳﺖ.

نحوه رفع: سیم‌های راﺑﻄﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎﯾﻤﺮ به‌طرف درب لباسشویی (ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ) کشیده شده و مجدداً بازگشته اند، را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و درحالی‌که درب کاملاً ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، اﯾﻦ دو ﺳﯿﻢ را ﺑﻪ اﻫﻢ ﻣﺘﺮ وصل کنید. اﮔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻘﺮﺑﻪ اهم متر ﻣﻨﺤﺮف می‌شود. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، می بایست ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ را از ﻣﺤﻞ خود ﺧﺎرج کرده و به‌وسیله اهم‌متر آن را ﺗﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ، ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ سیم‌های راﺑﻄ آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ کنید.

6) معیوب بودن هیدوراستات

هیدرواستات قطعه ای است که وظیفه کنترل میزان آب ورودی به لباسشویی را با باز و بسته کردن دریچه شیر ورودی برعهده دارد. معیوب بودن هیدواستات لباسشویی می تواند یکی از دلایل کار نکردن تایمر باشد. که در این صورت باید توسط تکنسین متخصص بررسی و عیب یابی شود.

در صورتی که علت کار نکردن تایمر لباسشویی شما هیچ یک از موارد بالا نبود حتما موتور تایمر لباسشویی، معیوب بودن پمپ تخلیه آب، معیوب بودن سوئیچ کنترل درجه حرارت آب، معیوب بودن شیر برقی و ولوم تایمر را نیز به دقت بررسی نمایید.

ﺗﺬﮐﺮ: در اﮐﺜﺮ ماشین‌های لباسشویی، ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ مستقیماً ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ. در اﯾﻦ مدل ها ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ بررسی ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ نیست.

بیشتر بخوانید: علت روشن نشدن ماشین لباسشویی و کار نکردن آن

ﻋﯿﺐ 2: علت آبگیری نکردن ماشین لباسشویی یا علت نیامدن آب داخل لباسشویی

به‌محض ﺣﺮﮐﺖ دادن تایمر لباسشویی، ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ روشن‌ شده اﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی آﺑﮕﯿﺮي نمی‌کند.

ﻋﻠﺖ و نحوه رﻓﻊ ﻋﯿﺐ: آبگیری کردن ماشین لباسشویی و یا آبگیری نکردن آن می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد. برای مطالعه بیشتر می توانید به مقاله مشکلات مرتبط با علت آبگیری نکردن لباسشویی مراجعه کنید. اما به طور کلی علت آبگیری نکردن ماشین لباسشویی می تواند هر یک از دلایل زیر باشد:

 • درب ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎز اﺳﺖ.
 • ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ ﺧﺮاب اﺳﺖ.
 • ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت ﺧﺮاب اﺳﺖ.
 • برد الکترونیکی لباسشویی خراب است.
 • پمپ لباسشویی خراب است.
 • سیم‌های راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی، ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ، ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت و ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اند.
 • خرابی شیر ورودی آب

ﻋﯿﺐ 3: لباسشویی ﻋﻤﻞ آبگیری را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه، اﻣﺎ عملیات ﺑﻌﺪی اﻧﺠﺎم نمی‌شود.

1. ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت ﺧﺮاب اﺳﺖ.

نحوه رﻓﻊ: ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم عمل آﺑﮕﯿﺮی و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ درون ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت، می‌بایست ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮك شماره (11) به (13)، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ، وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑه وسیله اهم‌متر، درحالی‌که ﺑﺮق ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻗﻄﻊ کرده اید، ارﺗﺒﺎط ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺸﺎﻫﺪه کنید. اﮔﺮ ارﺗﺒﺎطی وجود ندارد، ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ، زﯾﺮا قابل ﺗﻌﻤﯿﺮ نیست.

2. ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

نحوه رﻓﻊ: سیم‌های ﺑﻮﺑﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی را از ﺳﺎﯾﺮ قسمت‌های ﻣﺪار ﺟﺪا کرده و مستقیماً ﺑﻪ برق 220 وﻟﺖ ﻣﺘﺼﻞ کنید. اﮔﺮ ﺻﺪاي ﭼﺮﺧﺶ چرخ‌دنده‌ها به گوش تان رﺳﯿﺪ، ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮﺑﯿﻦ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

3. ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ و ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. به کمک اهم‌متر ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺳﯿﻢ را، ﮐﻪ می‌بایست از روي ﻧﻘﺸﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد، بررسی ﮐﻨﯿﺪ. در ﺑﺴﯿﺎری از موارد، ﻗﻄﻊ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﯿﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز مشکل ﻓﻮق در لباسشویی می شود.

ﻋﯿﺐ 4: درحالی‌که ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺷﯿﺮ آب، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ آبگیری می‌کند.

نحوه رﻓﻊ: می بایست ﺷﯿﺮ را از لباسشویی جدا کرده و مستقلا عیب یابی نمایید. در صورت خرابی نیز، تعویض شیر لازم خواهد شد. رایج ترین دلیل بروز این مشکل همان خرابی شیر برقی است. اما ممکن است ایراد از تایمر لباسشویی نیز باشد. بهتر است دلایل جمع شدن آب در لباسشویی را بدانید و متناسب با آن تصمیم بگیرید.

ﻋﯿﺐ 5: لباسشویی مرتباً در ﺣﺎل آبگیری اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ آبگیری ﻗﻄﻊ نمی‌شود.

نحوه رﻓﻊ: اﮔﺮ در ﻣﺪت آبگیری، آب درون دﯾﮓ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺷﺪه، به‌گونه‌ای ﮐﻪ از ﺷﯿﺸﻪ درب ﻧﯿﺰ دﯾﺪه می‌شود، ممکن است مشکل از شیر ورودی آب باشد. در صورتی که اتصال برق دستگاه را قطع کرده اید اما همچنان آب به داخل دستگاه می آید، اشکال از شیر است. اما اگر آبگیری لباسشویی با قطع جریان برق متوقف شد، ممکن است ایراد از تایمر لباسشویی، سوئیچ فشار و یا کم بودن فشار آب شیلنگ ورودی آب باشد. توصیه می کنیم با تعمیرکار متخصص برای عیب یابی و رفع مشکل لباسشویی خود تماس بگیرید. همچنین مطالب بیشتر در رابطه با مشکلات آبگیری لباسشویی را در سایت کاراباما بخوانید.

ﻋﯿﺐ 6: از ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی در ﺣﺎل ﮐﺎر آب ﻧﺸﺖ می‌کند.

نشت آب از ماشین لباسشویی بسیار شایع است. این مشکل می تواند با توجه به محل دقیق نشت آب، دلایل مختلفی داشته باشد و لذا راهکارهای متفاوت برای رفع نشتی آب.
ابتدا درپوش یا پنل ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی و درپوش ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ را از دستگاه ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ لباسشویی را ﺑﻪ ﺑﺮق وصل ﮐﻨﯿﺪ. سپس در حین کار به دستگاه دقت نموده و ﻣﺤﻞ نشتی آب را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ کنید. اﮔﺮ ﻣﺤﻞ نشتی، ﯾﮑﯽ از رابط‌های ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ آب اﺳﺖ، می‌بایست ﺗﻌﻮﯾﺾ شود. همچنین ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آب بر اثر ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ قابِ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺎﭘﻮدري، واترپمپ و… جمع شده ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ در این حالت بهترین روش برای آب‌بندی دستگاه ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﺳﺖ.

شما می توانید مطالب بیشتر را در مقاله علت نشت آب از ماشین لباسشویی بخوانید.

ﻋﯿﺐ 7: ﻫﯿﺘﺮ لباسشویی آب را ﮔﺮم نمی‌کند.

نحوه رﻓﻊ: ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ به‌منظور اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ در عیب‌یابی، بهتر است سیم‌های راﺑﻂ ﻫﯿﺘﺮ را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﻣﺨﺼﻮص، برق 220 ولت را مستقیماً و برای 10 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺘﺮ وصل نمایید. ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺑﺮق، اﮔﺮ پایه‌های اﻟﻤﻨﺖ یا هیتر کمی ﮔﺮم ﺷﺪه اند، اﻟﻤﻨﺖ ﺳﺎﻟﻢ است اما ﺑﻪ آن ﺑﺮق نمی‌رسد. اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ می تواند مربوط به ﺧﻮد ﺗﺎﯾﻤﺮ باشد، ﮐﻪ در این حالت می‌بایست صفحه‌کلیدهای ﺗﺎﯾﻤﺮ باز شده و ﻋﯿﺐ یابی شود؛ ﯾﺎ ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺗﺎﯾﻤﺮ ماشین لباسشویی و ﻫﯿﺘﺮ (سیم ﻧﻮل ﻫﯿﺘﺮ) ﻗﻄﻊ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺳﯿﻢ ﻣﻌﯿﻮب را ﺑﺎﯾﺪ سریعاً ﺗﻌﻮﯾﺾ کرد.

ﺗﺬﮐﺮ 1: ﮔﺎهی ﻫﯿﺘﺮ ﺳﺎﻟﻢ بوده و ﺑﻪ آن ﺑﺮق ﻧﯿﺰ می‌رسد، اﻣﺎ بر اثر جرم‌گرفتگی ﺳﻄﺢ اﻟﻤﻨﺖ، آب دﯾﺮ ﮔﺮم می‌شود. در این موارد، ﺳﻄﺢ ﺟﺮم روي اﻟﻤﻨﺖ آن‌قدر اﻓﺰاﯾﺶ می‌یابد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺮدش ﻣﺨﺰن اﺻﻠﯽ می‌شود، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر در این شرایط این است ﮐﻪ، ﭼﻠﯿﮏ و درام را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از رسوب‌زدایی ﮐﻒ ﭼﻠﯿﮏ و ﺳﻄﺢ اﻟﻤﻨﺖ، ﻣﺠﺪدا ﻗﻄﻌﺎت و اﺟﺰاء را ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﻮار کنیم. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ، موجب افزایش طول ﻋﻤﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی و سریعتر گرم شدن آب می شود.

ﺗﺬﮐﺮ 2: در مواردی نیز خرابی هیتراستات دلیل نرسیدن برق به هیتر می باشد. ﺑﺮاي ﺗﺴﺖ ﻫﯿﺘﺮاﺳﺘﺎت، درحالی‌که لباسشویی را از ﺑﺮق کشیده اید، رابط‌های اهم‌متر را به آن ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت باید قابِ ﻫﯿﺘﺮاﺳﺘﺎت را ﺟﺪا کرده و ﻋﯿﺐ یابی آن را انجام دهید.

ﻋﯿﺐ 8: لباسشویی آبگیری ﻧﻤﻮده اﻣﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮐﺎر نمی‌کند.

نحوه رﻓﻊ: به غیر از آنچه که در عیب یابی های قبلی گفته شد، ﻋﻠﺖ بروز این مشکل می‌تواند یکی از موارد زیر نیز باشد:

 1. خراب بودن ﺧﺎزن راه‌انداز. در این حالت ﭘﺲ از آبگیری، ﻣﻮﺗﻮر ﺻﺪاي ﺧﺎﺻﯽ را تولید کرده اﻣﺎ ﻗﺪرت ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪارد. در این حالت اﮔﺮ ﭘﻮﻟﯽ را ﻗﺪري ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ، ﻣﻮﺗﻮر به گردش درمی‌آید. ﺧﺎزن ﻣﻌﯿﻮب را ﺗﻌﻮﯾﺾ کنید و در صورتی که سیم‌های راﺑﻂ ﺧﺎزن از ﻣﺪار جداشده اند، ایراد ﺳﯿﻢ ها را نیز برطرف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮر به راه اﻓﺘﺪ.
 2. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ براثر ﺧﺮد ﺷﺪن ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن یا بلبرینگ، ﻣﺤﻮر درام در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮﯾﭙﺎژ قرار گرفته ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﺷﯿﻦ را از ﺑﺮق کشیده و ﺑﻪ رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ. ابتدا تست کنید که ﺑه صورت دستی، درام ﯾﺎ ﭘﻮﻟﯽ قابل چرخیدن هست؟
  در ﺻﻮرت ﺗﻌﻮﯾﺾ بلبرینگ ها، کاسه‌نمدی‌های ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ. ﮔﺎهی ﻋﺪم ﺣﺮﮐﺖ درام ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﺳﻮﺑﺎت داﺧﻞ ﭼﻠﯿﮏ اﺳﺖ، ﮐﻪ می‌بایست ﭼﻠﯿﮏ رسوب‌زدایی ﺷﻮد. ﻻزم اﺳﺖ به ذﮐﺮ است، در ﺻﻮرت ﮔﺮﯾﭙﺎژ کردن درام، از ﻣﻮﺗﻮر ﺻﺪاي ﻫﻮم ﺷﻨﯿﺪه می‌شود.
 3. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﯿﺐ از ﺧﻮد ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﺷﺪ. سیم‌های راﺑﻂ ﻣﻮﺗﻮر را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اهم‌متر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ سیم‌های دور ﮐﻨﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ کنید. حال به کمک ﺧﺎزن راه‌انداز، ﻣﺪاری را ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺪار اﯾﺠﺎد کنید. اﮔﺮ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﺮق، دور ﮐﻨﺪ به راه اﻓﺘﺎد، ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺎﻟﻢ بوده و ایراد از سیم‌های راﺑﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد، می‌بایست آن را ﺑﻪ تعمیرکار ﻣﺠﺮبی سپرده و ﭘﺲ از انجام آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺠﺪد، در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز، سیم پیچی ﻣﻮﺗﻮر را ﺗﺠﺪﯾﺪ نمایید.

ﻋﯿﺐ 9: لباسشویی ﻋﻤﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ را اﻧﺠﺎم می‌دهد اﻣﺎ آب ﮐﺜﯿﻒ ﺗﺨﻠﯿﻪ نمی‌شود.

در صورتی که آب کثیف از لباسشویی تخلیه نمی شود، این مساله به مسدود بودن و گرفتگی مجاری تخلیه و یا خرابی پمپ تخلیه و اجزای آن مربوط می شود. رفع این مشکل در حالت اول می تواند آسان و بی دردسر باشد، اما اگر اشکال از پمپ تخلیه بوده و نیاز به تعویض داشته باشد، بهتر است فورا با تعمیرکار تماس بگیرید. توصیه می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله زیر را بخوانید.

عدم تخلیه آب ماشین لباسشویی

ﻋﯿﺐ 10: تند نچرخیدن لباسشویی و خشک نشدن خوب البسه در لباسشویی

اگر چرخش دیگ آنچنان تند نیست که لباسها خوب خشک شوند و یا اصلا چرخش تند اتفاق نمی افتد و لباسها پس از اتمام شستشو خیس هستند، بهتر است از یک تعمیرکار کمک بگیرید. زیرا اکثر علل این مشکل فنی هستند. خرابی خشک کن لباسشویی و خشک نکردن لباسها می تواند به دلیل مشکل در المنت، تسمه، موتور لباسشویی و… باشد. همچنین اگر آب لباسشویی در تخلیه خود با مشکل مواجه شود می تواند دلیل خشک نکردن لباسشویی باشد. از دیگر دلایل عدم کارکرد خشک کن لباسشویی به پرکردن بیش از حد ظرفیت می توان اشاره کرد، برای مطالعه بیشتر مقاله چرا لباسشویی خشک نمی کند را مطالعه نمایید.

ﻋﯿﺐ 11: لباسشویی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻟﺒﺎس، ﺣﺮﮐﺖ می‌کند.

برای جلوگیری از حرکت لباسشویی به هنگام شستشوی لباس ها، باید بست ها را بررسی نمود. به‌طور قطع بست های ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎز ﻧﺸﺪه اند. اﯾﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻧﻪ را ﺑﻪ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. یکی دیگر از دلایلی که موجب حرکت لباسشویی خواهد شد، تنظیم نبودن تراز لباسشویی است. ما نحوه تراز نمودن لباسشویی را به شما آموزش خواهیم داد.

لرزش و تکان خوردن ماشین لباسشویی می تواند علاوه بر تراز نبودن، به موارد دیگری چون بار نامتعادل، خرابی کمک فنر لباسشویی، فنرها، تسمه دیگ و غیره نیز مربوط باشد.

ﻋﯿﺐ 12: ﺻﺪاي ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.

سر و صدای زیاد ماشین لباسشویی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد:

1. بلبرینگ ‌ها ﺧﺮاب شده‌اند. در این صورت تعویض بلبرینگ ها لازم خواهد بود.

2. سه‌نظام نگه‌دارنده درام ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

نحوه رﻓﻊ: اﮔﺮ سه‌شاخه نگه‌دارنده درام ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از شاخه‌ها ﺑﺸﮑﻨﺪ، درام ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و به‌ احتمال‌ قوی ﺑﺎ دﯾﮓ ﻓﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﻫﯿﺘﺮ درﮔﯿﺮ می‌شود. ﺑﺮاي اظهار نظر ﻗﻄﻌﯽ، ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻠﯿﮏ و درام را باز نموده و سه‌شاخه نگه‌دارنده درام را از ﻧﺰدﯾﮏ بررسی کنید. حتما به‌ محض شنیدن ﺻﺪاي ﺧﺸﻦ و غیر طبیعی از ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی، دستگاه را بلافاصله متوقف نموده و سریعا با تعمیرکار مجرب تماس بگیرید.

3. ﻻﺳﺘﯿﮏ دور درب، از ﺟﺎي ﺧﻮد خارج‌ شده ﯾﺎ غیر استاندارد اﺳﺖ.

نحوه رفع: ﻓﻀﺎي ﺑﯿﻦ ﭼﻠﯿﮏ و درام در ﻧﺎﺣﯿﻪ درب ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ، ﺧﺮوج ﺟﺪاره داﺧﻠﯽ ﻻﺳﺘﯿﮏ دور درب از ﺟﺎي ﺧﻮد، ﻣﻮﺟﺐ درﮔﯿﺮي آن ﺑﺎ درام می‌شود. اﮔﺮ ﻻﺳﺘﯿﮏ از ﺟﺎي ﺧﻮد خارج‌ شده است، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮارش ﺑﺎز ﮔﺮدد و مجددا ﺑﺮ روی حاشیه‌های دروﻧﯽ ﻻﺳﺘﯿﮏ دور درب ﺗﺴﻤﻪ، ﯾﺎ ﻓﻨﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ به‌ راحتی آزاد نشود.

4. ﺗﺴﻤﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ.

نحوه رفع: در این حالت تسمه خراب یا معیوب را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

5. ﻫﯿﺘﺮ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ است.

نحوه رﻓﻊ: اﮔﺮ ﭘﺲ از رسوب‌زدایی و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﯿﺘﺮ، ﺻﺪای ﻣﺎشین اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﺑﺪون ﺷﮏ ﻫﯿﺘﺮ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اصلی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ است.

6. ﺗﺴﻤﻪ و ﯾﺎ پولی‌ها ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺎشین درگیر شده‌اند.

7. بلبرینگ ‌های ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺴﺘﺸﻮ خراب‌شده اند.

نحوه رفع: بلبرینگ ‌ها را آزﻣﺎﯾﺶ کنید. در ﺻﻮرت ﺧﺮاب ﺑﻮدن، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ، ﻧﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ها را تهیه و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ نمایید.

عیب 13: علت حل نشدن پودر در ماشین لباسشویی

ﺗﻤﺎم ﭘﻮدر رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﭘﻮدري، ﺑﻪ ﭼﻠﯿﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ نمی‌شود و در نتیجه بخشی از پودر ماشین لباسشویی حل نشده باقی می ماند. علت حل نشدن پودر در ماشین لباسشویی می تواند هر یک از موارد زیر باشد:

1) ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ.

نحوه رﻓﻊ: فیلتر کثیف می تواند یکی از دلایل حل نشدن پودر در ماشین لباسشویی باشد. در ﺻﻮرت ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻮدن ﻓﯿﻠﺘﺮ، ﻓﺸﺎر آب ورودي ﺑﻪ ﺟﺎﭘﻮدري ﮐﻢ خواهد بود. درنتیجه تمام پودر ریخته شده در جاپودری حل نشده و منتقل نمی شود. ﻓﯿﻠﺘﺮ را از ﺷﯿﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺗﻤﯿﺰ کردن آن، دوباره در جای خود قرار دهید.

2) ﺟﺎﭘﻮدري ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ.

نحوه رﻓﻊ: به‌مرور و بر اثر ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺪاوم، ﻣﻘﺪاري از ﭘﻮدر ﻣﺮﻃﻮب در ﺟﺎﭘﻮدري رﺳﻮب ﻧﻤﻮده و ﺧﺸﮏ می‌شود. رفته‌ رفته ﻣﻘﺪار پودرهای ﺳﺨﺖ ﺷﺪه، افزایش‌ یافته و از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭘﻮدر ﺑﻪ ﺟﺎﭘﻮدري ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي می‌کند. ﺑﺮاي رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ می‌بایست ﺟﺎﭘﻮدري را از ﻣﺎﺷﯿﻦ خارج کنید و پودرهای ﺳﻔﺖ ﺷﺪه را شسته و بردارید.

3) استفاده از پودر نامناسب و یا بیش از اندازه.

نحوه رفع: یکی از دلایل حل نشدن پودر در ماشین لباسشویی، نامناسب بودن آن هاست. در صورت استفاده از پودرهای شستشو، حتما توجه کنید که از پودرهای مخصوص ماشین لباسشویی استفاده نمایید. همچنین پودرهای شوینده را باید تنها در محفظه وسطی جاپودری بریزید و در صورتی که پودر بیشتری ریخته اید، حتما از گزینه Pre Wash استفاده کنید. همچنین توجه داشته باشید که برای شستشوی پرده، ملحفه و توری ها از مقدار پودر کمتری استفاده نمایید.

عیب 14: ﻣﺎﺷﯿﻦ داراي اﺗﺼﺎل ﺑﺮق ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺖ.

1. ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ داراي اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺖ.

نحوه رﻓﻊ: اﺑﺘﺪا سیم‌های راﺑﻂ ﺗﻤﺎﻣﯽ اجزای مصرف‌کننده‌ لباسشویی ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﭘﻤﭗ، ﺷﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، واترپمپ، ﻫﯿﺪرو اﺳﺘﺎت و ﻫﯿﺘﺮ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮاغ ﺳﺮي ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﯿﻮب ﺑﭙﺮدازﯾﺪ. در ﺻﻮرتی که قطعه مورد نظر را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ کردید، آن را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

2. سیم‌های راﺑﻂ معیوب‌اند.

نحوه رﻓﻊ: اﮔﺮ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ، ایراد مربوط به ﯾﮑﯽ از سیم‌ها خواهد بود. در صورتی که ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ تک سیم معیوب دﺷﻮار اﺳﺖ، ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪي لباسشویی را به صورت کامل تجدید کنید.

عیب 15: علت توقف و یا خاموش شدن ماشین لباسشویی حین کار

توقف ماشین لباسشویی در حین کار می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. به طور کلی توقف لباسشویی و کار نکردن آن می تواند به چند شکل مختلف نیز روی دهد. ممکن است موتور پس از شروع به کار متوقف شود. ممکن است تایمر لباسشویی ایراد داشته و در اواسط برنامه، ناگهان از کار بیوفتد و یا ممکن است لباسشویی بنابر دلایلی ناگهان خاموش شود و از کار بیوفتد.

هر یک از موارد بالا نهایتا منجر به این خواهند شد که لباسشویی از کار بایستد و متوقف شود. همانطور که گفتیم دلایل بروز این مشکل می توانند متفاوت باشند:

 1. خرابی میکروسوئیچ درب
 2. خرابی زبانه و قفل درب
 3. خرابی تایمر الکترونیک ماشین لباسشویی
 4. ایراد سیر برقی ورودی آب
 5. ایراد موتور لباسشویی
 6. نوسانات برق یا خرابی دوشاخه برق

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه رفع مشکل در هر مورد، به مقاله علت توقف و خاموش شدن لباسشویی مراجعه نمایید.

عیب 16: دیگ ماشین لباسشویی نمی چرخد

نچرخیدن ماشین لباسشویی و نچرخیدن دیگ لباسشویی دلایل زیادی دارد. بهترین روش برای عیب یابی دستگاه و تعمیر آن، بازدید توسط تکنسین متخصص است. برخی از علت نچرخیدن دیگ لباسشویی را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

 •  خرابی سیستم قفل درب
 • تسمه محرک لباسشویی
 • ایراد موتور و اجزای مرتبط مانند کوپلر، کلاچ و…

عیب 17: علت سوختن برد لباسشویی

برد ماشین لباسشویی قطعه ای بسیار حیاتی و حساس در ماشین لباسشویی می باشد که تعداد زیادی خازن و فیوز تشکیل شده است و یک قطعه کاملا الکترونیکی در ماشین لباسشویی است. اصلی ترین علت سوختن برد لباسشویی می تواند نوسان برق و یا رسیدن آب به آن باشد.

در صورت سوختن برد ماشین لباسشویی راه حل اصلی تعویض برد لباسشویی است البته بهتر است حتما علت سوختن برد لباسشویی بررسی شود تا از بروز مجدد این مشکل جلوگیری شود.

عیب 18: علت برق داشتن بدنه لباسشویی

گاهی بدنه لباسشویی برق دار می شود که می تواند خطرناک باشد زیرا وجود آب در لباسشویی که هدایت الکتریکی خوبی دارد می تواند به برق گرفتگی و یا سوختگی شما منجر شود. در این مواقع سریعا لباسشویی را از پریز برق بکشید. سپس موارد زیر را برای علت برق داشتن بدنه لباسشویی تان چک کنید:

 • بخش های مختلف لباسشویی را از جهت نشتی آب بررسی کنید. از آنجا که آب می تواند برق گرفتگی را تشدید کند، ممکن است به دلیل نشت آب در یک بخش و نیز وجود اشکالات الکتریکی، بدنه لباسشویی برق دار شده باشد.
 • سیم ارت یا سیم اتصال به زمین لباسشویی باید به درستی متصل شده باشد، اگر این سیم اصلا متصل نیست و یا به لوله آب متصل شده، می تواند دلیل برق دار بودن بدنه لباسشویی باشد.
 • سیم کشی های الکتریکی و اتصالات و فیش های برق ماشین لباسشویی را بررسی کنید. اگر روکش سیم ها از بین رفته است یا سوختگی خفیف مشاهده می شود، آنها را تعویض کنید.
 • کابل برق و دو شاخه و پریز برقی که لباسشویی به آن متصل است را بررسی کنید. نشانه هایی مثل بوی سوختگی از پریز، زنگ زدگی دو شاخه و سیاه شدن پریز یا دو شاخه که می تواند ناشی از سوختگی باشد را جدی بگیرید.
 • علت برق داشتن بدنه لباسشویی می تواند به دلیل ایراد در موتور و اتصال موتور به بدنه باشد. در این حالت موتور نیم سوز بوده و جریان برق به راحتی به بدنه ماشین لباسشویی راه می یابد.

موارد بالا را برای رفع مشکل ورود برق به بدنه لباسشویی بررسی کنید. اگر همچنان مشکل پابرجا بود، خازن پارازیت گیر، هیتر و سیم پیچ داخلی لباسشویی را نیز بررسی کنید. هرچند احتمال وجود مشکل از این موارد کمتر است اما می تواند دلیل این باشد که چرا بدنه لباسشویی برق دارد.

تعمیر لباسشویی در لاهیجان تعمیر لباسشویی در اصفهان تعمیر لباسشویی در تهران

عیب 19: علت پریدن فیوز هنگام استفاده از ماشین لباسشویی

در بیشتر مواقع پریدن فیوز برق موقع روشن بودن لباسشویی به مشکل فیوزها و برق کشی خانه تان برمی گردد. در ساعات اوج مصرف برق اگر لباسشویی و چند وسیله برقی دیگر که مصرف بالایی دارند، همچون کولر گازی و اتو و… را همزمان استفاده کنید، احتمال پریدن فیوز به دلیل ناتوانی در تامین جریان بسیار بالاست. بنابراین هنگام استفاده از لباسشویی وسایل برقی دیگر را از پریز بکشید. همچنین بدون سه راهی هم یکبار امتحان کرده و ببینید آیا مجددا لباسشویی فیوز را می پراند یاخیر؟

افزایش جریان سبب پریدن فیوز برق می شود اما به مرور زمان ممکن است استهلاک فیوز شما موجب حساسیت و یا معیوب شدن آن شده باشد. طوری که با افزایش جریان حتی به کوچکترین مقدار، سبب پریدن فیوز شود. لذا با تعویض فیوز می توانید مشکل خود را حل کنید. توجه کنید که بیشتر ماشین های لباسشویی را نباید به فیوزهای کمتر از 16 آمپر متصل کرد. لذا استفاده از یک فیوز قویتر راه حل ساده مشکل است. ایراد در سیم کشی های داخلی لباسشویی هم می تواند علت پریدن فیوز هنگام استفاده از ماشین لباسشویی باشد. اگر به تازگی فیوز را تعویض کرده اید و یا از سلامت آن مطمئن هستید، اتصالی در سیم کشی و ایراد سیم پیچ راه انداز دستگاه احتمالا عامل این است که ماشین لباسشویی فیوز می پراند.


بار دیگر تکرار می کنیم که مطالب گفته شده، جهت عیب یابی ماشین لباسشویی دوو، ایندزیت، اسنوا، کنوود، پاکشوما، آبسال، حایر و … بسیار یکسان و قابل استفاده می باشند.

نظرات کاربران

در صورتی که پیام شما نیاز به پیگیری دارد حتما شماره خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

دیدگاه کاربران
فرامرز

ممنون از زحماتتون.خیلی مفید و جامع بود.

پاسخ دهید

  محمد رضا

  دورود بر شما استاد.بنده ماشین لباسشویی سامسونگ 7کیلویی درب از جلو دارم.خیلی استفاده نمیکنیم و همیشه مراقبت هستیم.مدتی قبل یک پرده کمتر از دو کیلو رو شستیم.از نظر همشیره بنده الان ماشین یک صدایی تولید میکنه انگار که سینی موقع چرخش با لاستیک در یک نقطه تماس داره.وقتی دستی هم می چرخونم قشنگ تماس حس میشه.ما 2بار دیگه هم از ماشین استفاده کردیم مشکلی غیر از همین صدا نداشت.وقتی از رو برو به سینی نگاه میکنم انگار لاستیک دور درب باهاش هم مرکز نیست و خارج مرکز هست.ایا لاستیک دور درب از جای خود خارج شده یا خدای نکرده ده این سینی و موتور هست که از نقطه تعادل خارج شده.نشتی اب و مشکل. دیگه ای هم ند اره.خواهشا جواب بدین .

  پاسخ دهید

  محمدرضا

  دیگ شستشو وقتی خالی است میچرخه وقتی لباس میریزیم نصفه میچرخه ماشین لباسشویی آبسان

  پاسخ دهید

   نسیم اسلام پور

   سلام محمدرضای عزیز
   شما می تونید با کاراباما (خط 02158406) تماس بگیرید و درخواست اعزام حرفه ای ترین متخصصان برای تعمیر لباسشویی رو ثبت کنید.
   ما در کنارتون هستیم

   پاسخ دهید

سعید تقی پور

من لباسشویی کنوود دارم. تسمه اش مشکل داره. این مطالب برای عیب یابی لباسشویی کنوود هم جواب میده؟

پاسخ دهید

  مهندس غلامزاده

  عوض کردن تسمه لباسشویی برای تمام برندها یکسانه،کار سختی نیست

  پاسخ دهید

   رضا بیات

   سلام من ماشین لباسشویی ابسال دارم ماشین سالم بودو کار میکرد یک مدت مسافرت بودیم و چندماهی استفاده نکردیم بعد از چند ماه که خواستیم ماشین رو روشن کنیم روشن نمیشه و حتی کلید و صفحه روی ماشین روشن نمیشه!

   پاسخ دهید

    دامور حبیب اله

    سلام ماشین اورال کورال دارم بعداز چند دقیقه کار کردن متوقف وبعد خطای oEمیدهد

    پاسخ دهید

   سلام ما یه لباسشویی تکنوگاس داریم بلبرینگو کاسه نمدش اینا رو بردن تعویض کردن اوردن اما الان ۱۰ روزه داره کار میکنه رو دور خشک کن که میره انگار یه چیزی به دیگ برخورد میکنه تق تق صدا میده حتی زمانی که خشک کن داره تموم میشه سرعتش اروم میشه بازم صدای تق تق میاد اما در حین شستوشو صدا نمیده چند روز پیشم دیگشو با دست چرخوندم صدای ترمز ماشین میداد بعد که روشنش کردیم اکی بود میشه بگی ایرادش چیه؟

   پاسخ دهید

    رئیسی

    سلام وقت بخیر
    لباسشویی پاکشوما دارم آبگیری می‌کنه شستشو نمیکنه تایمرش کارمیکنه تا زمانیکه آب را تخلیه می‌کنه و دورتندش شروع بکار می کنه و سپس آبگیری مجدد و دور تند و تخلیه

    پاسخ دهید

   سانی جسمی

   لباسشویی ما پاکشوما هستش جدیدا بعد از اتمام شستو شو که نیم ساعت میگذره آب داخل دیگ جمع میشه حتی بعضی وقتا از لباس شویی میاد بیرون وهمه جا را خیس میکنه .ممنون میشم راهنمایی کنید

   پاسخ دهید

    جلال فقهی

    با عرض سلام خدمت کارشناسان محترم ،ماشین لباسشویی دوو ۷کیلو دارم ،در تمام مراحل روی تایم ۱۱دقیقه گیر میکنه ،ویکسره روی ۱۱وبعد میره ۱۲ وهمین تکرار میشه لطفا راهنمایی کنید

    پاسخ دهید

    محمدرضا غمناک

    دیگ شستشو وقتی خالی است میچرخه وقتی لباس میریزیم نصفه میچرخه ماشین لباسشویی آبسان

    پاسخ دهید

     نسیم اسلام پور

     سلام محمدرضای عزیز
     شما می تونید با کاراباما (خط 02158406) تماس بگیرید و درخواست اعزام حرفه ای ترین متخصصان برای تعمیر ماشین لباسشویی رو ثبت کنید.
     ما در کنارتون هستیم

   فرشیدمهدیانی

   سلام لباس شوی فیلکو آب پر میکند پودر هم قاطی میشود .بجای شستن آب را خالی میکند.تشکر

   پاسخ دهید

   تقی رجبی

   سلام. لباسشویی ما مارک دوو هسش بعد موقع آبکشی از زیرش آب بیرون میزنه لطفا بفرمایید مشکلش چیه؟

   پاسخ دهید

    کارشناس5: شعبانی

    با سلام. دوست عزیز به نظر می رسد که لباسشویی شما از جایی دچار نشتی شده است. متاسفانه تا بازدید و عیب یابی کامل لباسشویی دوو صورت نگیرد نمی توان منشا و روش رفع مشکل را مشخص نمود. توصی می کنیم از خدمات متخصصین لباسشویی دوو در کاراباما برای رفع مشکل خود در کوتاه ترین زمان استفاده نمایید.

    پاسخ دهید

   خانم کریمی

   سلام من لباس شویی زیروات خریدم بعد اسباب کشی می زنم به برق کارکنه وقتی که لباس رو ازماشین درمیارم جریان برق داره خواهشن کمکم کنین

   پاسخ دهید

    سلام دوست عزیز
    شما می تونید با کاراباما تماس بگیرید و درخواستتون رو جهت ارسال کارشناسان حرفه ای برای حل مشکلتون ثبت کنید.
    موفق باشید

    پاسخ دهید

   رجب زاده

   سلام من ماشین لباس شوی دوو دارم موقع که لباس میشوره به دور تند میخواد بره نمیتونه همیجوری اهسته میخرچه بعد 5تا ده دقیقه اهسته چرخیدن دوباره میره دور تند بعضی وقتا اصلا نمیتونه بره دور تند میره از اول ساعت که گذاشتم واسه شستن

   پاسخ دهید

    نسیم اسلام پور

    سلام دوست عزیز
    شما می تونید با کاراباما (خط 02158406) تماس بگیرید و درخواست اعزام حرفه ای ترین متخصصان برای تعمیر دستگاهتون رو ثبت کنید.
    ما در کنارتون هستیم

    پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام، بله دوست گرامی این مطلب مربوط به برند خاصی نیست و می توانید برای عیب یابی ماشین لباسشویی کنوود نیز از آن استفاده کنید.

  پاسخ دهید

   یوسفعلی ذبیحی عهدیه

   باسلام مدل لباسشویی دووf1042است مدتیه کلأ همه مراحل شستشو وابکشی با ابگرم انجام میشه وهمه لباسها چروک میشه شلنگها وشیر برقی سالم است

   پاسخ دهید

   رضا اباهمیان

   باسلام لباسشویی مدیا دارم کد خطاE64میده چکار کنم

   پاسخ دهید

  مارتیز رضابیک

  سلام..مدل لباسشویی ۴٢۵٠ هست
  ک در طول انجام فرایند شستشو بشدت داغ میکنه..دیگه طوری شد ..ماشین لباسشویی رو خاموش کردبم..دریچه رو ک باز کردیم.. بقدری لباسهای داخلش داغ شده بود ک نمشد دراورد از داخل دیگ
  ..ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  پاسخ دهید

فرج اللهی مهدی

سلام بنده تعمیرات برد لباسشویی را انجام میدهم بردی را تعمیر کردم که دور تند کار نمیکرد و ایراد از رله بود ولی الان یک ایراد پیدا کرده که بعد از چند لحظه که موتور در دور کند چرخید و موقع معکوس شدن موتور دستگاه کاملا خاموش شده و مدار دوباره همان مرحله را تکرار میکند .
ایراد از چه چیزی است موتور را حذف میکنم خاموش نمیشود

پاسخ دهید

ولی زارعیان

با سلام من ماشین لباسشویی را تمیز کردم.لوله تخلیه گرفته بود بعد تمیز کاری خواستم تست کنم اولش کامل کار کرد وقتی الارم اتمام رو زد یک دفعه از جعبه مانیتور جرقه زد و لباسشویی از کار افتاد .لطفا راهنمایی کنید

پاسخ دهید

  امیر فرهمند

  برد دستگاه شما اتصالی کرده و احتمال خرابی برد ونیاز به برد جدید

  پاسخ دهید

  پرویز

  سلام….
  لباسشویی کنوود داریم تایمر آن گهگاهی میره رو سه ساعت اتوماتیک، برای برگرداندن آن چکار باید کرد.
  تشکر

  پاسخ دهید

   کارشناس 4: جعفری

   سلام دوست گرامی اگر این مشکل برای تایمر لباسشویی شما مرتب تکرار می شود، حتما از یک تکنسین متخصص کمک بگیرید.

   پاسخ دهید

   داود دریابار

   سلام من لباسشویم ابساله …
   وقتی لباسشوی رو روشن میکنیم ومیخاهم بزاریم روی استارد کار کنه برق لباسشوی کاملا قطع میشود..ممنون میشم علت ان تایمرش هست یا چیز دیگه هستش.جواب میدین

   پاسخ دهید

بهزاد جابری

سلام
برای عیب یابی ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD274 کمک میخواهم
ماشین روی یک حالت میماند و تغییر حالت نمیدهد
همزمان آبگیری و تخلیه انجام میدهد و به برنامه بعدی منتقل نمیشود

پاسخ دهید

  محمدی

  سلام
  لباسشویی 7کیلویی اسنوا دارم مدل SED171
  بعد از اتمام کار، در لباسشویی قفل میمونه و باید از برق بکشمش تا بتونم در ماشین رو باز کنم، علت چیه؟
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  پاسخ دهید

حسن زراعت

به نام خدا
با سلام خدمت شما
من یک لباسشویی بوش دارم که گاهی چراغ روی صفحه مربوط به شیر آب روشن می شود علت چه چیز میتواند باشد
با کمال تشکر از شما

پاسخ دهید

  ارزو غلام زاده

  سلام. خشک کن ماشین روی هفت دقیقه متوقف میشه و دیگه دقیقه ش کار نمیکنه. و عمل خشک کردن هی تکرار میکنه تا از پریز بکشیم.

  پاسخ دهید

   مجید شیردل

   سلام لباسشویی ما بعد از پنج دقیقه شروع به کار تو یک زمان مشخص قفل میکنه و فقط تا ده دقیقه موتور چپ گرد راست گرد میکنه بعد تمام قطعاطش سالمه مثل پمپ هیدرو شیر برقی

   پاسخ دهید

    سلام دوست عزیز
    اگر دستگاهتون نیاز به سرویس یا تعمیر داره می تونید با کاراباما (خط 02158406) تماس بگیرید و درخواست اعزام حرفه ای ترین متخصصان برای تعمیر و سرویس دستگاهتون رو ثبت کنید.
    ما در کنارتون هستیم

    پاسخ دهید

  سلام روی لباسشویی و دو شاخه اب ریخته . بعد از خشک کردن به برق میزنم جرقه میزنه لطفا راهنمایی کنید با تشکر

  پاسخ دهید

   جمال معین افشار

   ضمن عرض سلام و خسته نباشید یک ماشین لباسشویی پنج کیلویی داریم که از ابتدا تا خشک شدن خوب کار می کنه ولی به محض شروع به خشک کردن صدای تق تق بلند شنیده می شه ضمنا موقعی که ماشین خالیه روی خشک کن می ذارم صدا نمیده لازم است به عرض برسانم دو تا کمکش را نیز تعویض کردم خواهش می کنم بنده را راهنمایی بفرماییدبا تشکر

   پاسخ دهید

    علی عباس آزاد

    سلام
    لباسشویی oz1061 داریم چند وقتی هست که صفحه نمایش بعضی موقع به صورت نیمه میاد و هیچ کدام از کلید ها موقعی که صفحه به صورت نمیه میاد کار نمیکند فقط کلید چرخی برنامه کار میکنه
    باید چند بار دستگاه خاموش روشن کن تا کار کنه
    ایراد از چیه؟
    باتشکر

    پاسخ دهید

   حمید فرخی

   ماشین لباسشویی پاکشوما مدل قدیمی دارم. کلیدهای آن درست کارنمیکنند. گاهی اصلا عمل نمکنند درحالت عادی هم بایستی چندین مرتبه کلیدها بویژه کلید تنظیم برنامه را فشاردهم تا یکبارعمل نماید. ممنون میشم راهنمایی کنید.

   پاسخ دهید

  داودعزیزی

  سلام ماشین لباسشویی ما در حالت خشک کردن خیلی صدا میدهد علتش چی میدونه باشه

  پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام، روشن شدن این علامت نشان دهنده وجود مشکلی در ارتباط با شیر آب مانند بسته بودن شیر آب، تاخوردگی شیلنگ آب ورودی می باشد که باید به دقت بررسی شود.

  پاسخ دهید

درویشی

با سلام وخسته نباشید ماشی لباسشویی هووربلبرینگ درام خورد شده بود که عوض کردم اول کار میکرد بعداز 2بار شستشو (درام سفت میچرخه)ومشکل دیگه اینکه تو تایم شستشو بعدا ز آبگیری موتور کارنمیکنه ولی تو تایم لباس کتان بخوبی کار میکنه البته قبل اینکه درام سفت بشه ممنون میشم راهنمایی فرمایید

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی، ممکن است فرایند تعویض بلبرینگ به درستی انجام نشده باشد که باعث سفت چرخیدن درام شده است.

  پاسخ دهید

مهدیه

سلام.ماشین لباسشویی ایندزیت دارم.زمان نیم ساعت شستشو رو یک ساعت تا یک ساعت خورده ای طول میکشه تا بشوره.عیب یابی لباسشویی ایندزیت رو هم قرار بدین لطفا.

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام، از دلایل طولانی شدن زمان شستشو می تواند این باشد که مقدار لباس هایی که در هر بار شستشو در لباسشویی قرار می دهید خیلی کم تر از ظرفیت لباسشویی است. استفاده از مواد شوینده نامناسب که کف زیادی تولید می کنند و یا استفاده از مواد شوینده به مقدار زیاد می تواند باعث طولانی شده فرایند شستشو شود. اشکالاتی مانند انسداد لوله تخلیه، معیوب بودن پمپ تخلیه، خراب شدن ترموستات، سنسور کنترل سطح آب، فشار کم آب و خرابی شیر آب ورودی نیز می تواند از دلایل طولانی شدن زمان شستشو لباسشویی ایندزیت شما باشد.

  پاسخ دهید

سارا احمدی

سلام ما لباس شویی سامسونگ داریم مدتیه که صدای دیجیتالش ضعیف شده و به سختی شنیده میشه قبلنا هردکمه ای رو میزدی میخواستی عملیات شستشو انجام بدی دیجیتالش خوب کارمیکرد و صدای واضحی داشت الان اینجوری نیست لطفا راهنمایم کنید ممنون

پاسخ دهید

حامد جلالی

سلام.من لباسشویی کنوود دارم و به تازگی وقتی روی شماره شستشوی 7 میزارم و تایمر 33 دقیقه روی 11 دقیقه که میرسه تایمر ایستاده و موتور دائما میچرخد و تخلیه انجام نمیشود

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام، احتمالا تایمر لباسشویی کنوود شما اشکال پیدا کرده و اتمام زمان شستشو تشخیص داده نمی شود. لباسشویی شما توسط یک تکنسین بررسی و عیب یابی شود.

  پاسخ دهید

نیما سخاوتی

باسلام
از سایت خوبتون و ارایه اطلاعات بی دریغ جهت راهگشایی مشکلات مردم کمال تشکر و دارم .
یک سوال دارم ممنون میشم اگه سریعتر راهنمایی کنید
ماشین لباشویی 7 کیلویی LG دارم متاسفانه حین کارکردن برق قطع شد و علارقم آبگیری ماشین و پر بودن لباس در همون وضعیت 12 ساعت ماند و فردای آن روز با روشن کردن ماشین چراغهای صفحه و برد چند بار قطع و وصل شدند و خود بخود صفحه خاموش شد و ارور PE داد
از اتصال دوشاخه به برق مطمن شدم لطف” راهنمایی کنید . باتشکر مجدد از شما و سایت عالیتون

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی، تشکر از نظر شما. برای مشکل بوجد آمده، لباسشویی خود را از برق بکشید، پس از یکی دو دقیقه مجددا به برق بزنید و برنامه شستشو را تکرار کنید اگر مشکل برطرف نشد اشکال فنی در لباسشویی ال جی شما بجود آمده است. ارور PE نشان دهنده وجود ایراد در هیدرواستات لباسشویی و یا سیم های رابط بین هیدرواستات و برد اصلی لباسشویی شماست.

  پاسخ دهید

محمدحسین

سلام.ماشین لباسشویی بکو درب از جلو داریم.روی شستشوی سریع 30 دقیقه میزاریم منتها بعد از حدودا 10 دقیقه کار یه بوی سوختگی سیم یا لاستیک ازش میاد.اولین بار خاموشش کردم و فردا مجددا روشن کردیم و بویی نیومد و خوب کار کرد منتها وقتی دوباره روشن کردیم بعد از چند دقیقه کار بازم همون بو اومدش من خاموشش کردم و برنامه رو گذاشتم رو تخلیه و که بدون مشکل تخلیه آب انجام شد.منتها دیگه روشنش نکردم گفتم شاید موتوری چیزی نیمسوز شده باشه.در ب بالای ماشین رو باز کردم نه سیمی سوخته و نه تسمه ها مشکلی دارن دود هم نداریم اصلا منتها نمیدونم این بوی سوختگی از کجا میاد.
میشه لطفا راهنمایی بفرمایید

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی استشمام بوی سوختگی از ماشین لباسشویی دلایل مختلفی دارد سیم کشی لباسشویی یا ایراد تسمه تنها دلایل بوی سوختگی لباسشویی نیستند. ممکن است موتور، کمک فنر، پولی پمپ تخلیه، کوپلینگ موتور، کلاچ لباسشویی و … باعث بروز این مشکل شده باشند. پیشنهاد می کنیم برای اطلاعات کامل تر مقاله علت بوی سوختگی ماشین لباسشویی را مطالعه نمایید.

  پاسخ دهید

مامندی

لباسشوی پاکشوما داریم و ارور pE میدهد مربوط به کجاست؟
عیب یابی لباسشویی پاکشوما به چه صورت است؟

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام، ارور PE لباسشویی پاکشوما مربوط به خرابی هیدروستات می باشد. در این مواقع لازم است هیدروستات دستگاه به دقت توسط تکنسین بررسی گردد و مقدار مقاومت پایه های آن اندازه گیری شود. در صورتی که هیدروستات معیوب بوده و یا سوخته باشد باید آن را تعویض نمود.

  پاسخ دهید

رضا ظاهری

سلام . استاد وقتی ماشین لباس شویی را برای شستن لباس بکار میندازیم و دستور برای شستن میدهیم بعد از یک دقیقه تمام چراغهای سمت راست بصورت چشمک زن شروع به چشمک زدن میکنند تمام موارد امتحان شده . وماشین کار نمیکند لطف کنید راهنمایی کند . دستور فرمان نمیدهد . ممنون

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی، ممکن است علت کار نکردن ماشین لباسشویی شما، خرابی برد لباسشویی باشد. البته باید دستگاه شما توسط یک تکنسین متخصص بازدید و عیب یابی شود.

  پاسخ دهید

محمدمنصوري

سلام خسته نباشيد ماشين لباسشويي من ال جي تمام اتوماتيك مي باشد عيب لباسشويی ال جی من به اين شكله كه وقتي خاموشه از شير زرد تعبيه شده در لاستيك دور درب ورودي لباسشويی مرتب اب ميچكه وبند نمياد تا وقتي اب ورودي ببندم ممنون ميشم راهنماييم بكنيد

پاسخ دهید

ماشین لباسشویی سامسونگ گرفتم تمیز نمی شوید

پاسخ دهید

محمدرضا آذین

درود.
ماشین لباسشویی من سامسونگه، در موقع چرخش به سمت چپ بیصدا است ولی موقع چرخش به سمت راست کمی صدا داره ، بیشتر نگرانم که مشکلش حاد نشه!
درصورت امکان راهنمایی فرمائید.سپاسگزارم

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی، ممکن است بلبرینگ های لباسشویی شما اشکال پیدا کرده باشد، برای اطمینان حتما از یک متخصص تعمیر لباسشویی مشاوره بگیرید.

  پاسخ دهید

رضا زارع

سلام ایا ماشین لباس شویی کرال مدل we-686wt بعد از اتمام شسشوی نباید کاملا خاموش شود .ولی بعد از اتمام شسشو بوق اخطار تمام شدن شسشو می زند ولی خاموش نمی شود علتش چیست ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

پاسخ دهید

  بهروز رادمهر

  سلام من لباسشویی وست پوینت فرانسه دارم بعد از ۲۰ دقیقه چراغ پاور و چراغ بغل درجه خطا میده. یا چشمک میزنه ولی کار هم میکنه.چپ و راست کار میکنه ولی دور تند و تخلیه انجام نمیده

  پاسخ دهید

   کارشناس 4: جعفری

   سلام دوست گرامی، ایراد شماره 9 و 10 را در مقاله که درباره مشکل دورتند لباسشویی و عدم تخلیه به طور کامل مطالعه نمایید.

   پاسخ دهید

   سلام ماشین لباس شویی من بوش هست بعد از آخرین تعمیر توسط نمایندگی برنامه شستشو قاطی کرده و تایمش به هم ریخته برای مثال برنامه ۱۵ دقیقه ای رو میزنیم بعد از اتمام ۱۵ دقیقه، در دقیقه ۱ گیر کرده و تموم نمیکنه

   پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی، برای موردی که گفتید بهتر است دفترچه راهنمای لباسشویی کرال خود را مطالعه نمایید.

  پاسخ دهید

محمد مهدی تاجیک

سلام ممنونم از زحماتتون
من یه لباسشویی دوو دارم که جدیدا وقتی روی برنامه شستوشو میرم و میخوام کلید شروع به کار رو بزنم هر چی کلید رو میزنم عمل نمیکنه
میتونید بگید ممکنه ایراد از چی باشه؟ عیب یابی ماشین لباسشویی دوو فرقی با بقیه لباسشویی ها داره؟

پاسخ دهید

فائزه صمیمی پور

با سلام
ماشین لباسشویی بنده سامسونگ میباشد که حدود ۱۰ سال است که آنرا دارم و استفاده میکنم جدیدا صدای دکمه های تغییر برنامه آن خیلی کم شده و همچنین ملودی پایان کار برنامه ی شستشوی آن هم به شدت کم شده آیا مشکلی مهمی وجود دارد و نیاز به سرویس دارو یا خیر؟ با تشکر

پاسخ دهید

علی کریمی

سلام و خسته نباشید ماشین لباسشوی مدیا می خوام ریست کنم به خاطر اینکه موقع استارد درب قفل نمیشه طرز ریستارت چگونست و اینکه اگه کلیدfunction خراب باشه چطور ریستارت میشه با تشکر

پاسخ دهید

نسرین کریمی

باسلام لباسشویی زیرو وات لیدی کلاسیک دارم موقع دورتند صدای خیلی شدید میداد ولی الان وقتی به مرحله ی دورتند وآبگیری میرسه اصلا نمیچرخه.لطفا راهنمایی کنید

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی، لطفا ایراد شماره 16 ماشین لباسشویی را مطالعه کنید.

  پاسخ دهید

حسام شبانی

سلام و خسته نباشيد
ماشین لباسشویی دوو اتومات درب جلو دارم…لباس میشوره اما به خشک کن وصل نمیشه ،وقتی میخواد وصل بشه یک صدایی ایجاد میکنه انگار دیگ داره به دیواره برخورد میکنه و از حرکت متوقف میشه..البته بدون لباس امتحان کردم خشک کن کار میکرد …ممنون میشم راهنماییم کنید

پاسخ دهید

سعید همتی

سلام ببخشید مشکلی در مورد لباسشویی حایر دارم 801 ه این لباسشویی موقع کار7 آمپر برق میکشه از اساتید خواهش میکنم هر کی دونست جواب بده.

پاسخ دهید

بهنام سرباز

عرض سلام و درود
لطفا در مورد باز كردن درب ماشين لباسشويي سامسونگ مدل B1285A راهنمايي كنيد
ماشين عمليات شستشو رو انجام داده و خاموش ميشه و تقريبا ٢ دقيقه بعد صداي باز شدن قفل شنيده ميشه اما درب باز نميشه امكان باز كردن توسط خودمون در خانه وجود داره يا بايد به تعميير كار مراجعه بشه؟

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی، برای رفع این مشکل مقاله علت باز نشدن درب ماشین لباسشویی را در سایت کاراباما حتما مطالعه نمایید.

  پاسخ دهید

Hoseyn sheykholarefin

لباسشویی وسپوینت ۱۰ کیلویی وقتی تایم شستشو روی ۴۰ دقیقه میگزارم بعد از ۱۰ دقیقه بدون اتمام کار خاموش میشود و درب آن باز نمیشود و آلارم خطا میدهد

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام، دوست گرامی، لباسشویی شما چه خطایی می دهد؟ اگر خطای نشان داده شده مربوط به درب لباسشویی باشد، احتمالا سوئیچ درب لباسشویی شما ایراد پیدا کرده است و نیاز به تعویض دارد.

  پاسخ دهید

کازیوه

سلام‌لباس شویم چرخشش به سمت چپ مشکای نداره ولی به سمت راست دوثانیه ای هنگ میکنه بخاطری چی مارک ویسپر

پاسخ دهید

میثم رستمی

درود بر شما.لباسشویی دارم وقتی روشن میکنم روی دور تند میرود.یعنی عمل آبگیری و شستشو انجام نشده میره روی خشک کن.

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی، ممکن است اشکال از برد فرمان یا تایمر لباسشویی شما باشد.

  پاسخ دهید

سید محمد حسینی

سلام ماشین لباسشویی من پاکشومای از بالا باز شو هست.وقتی دکمه اول رو میزنم دوثانیه بعد قطع میشه و به مراحل دیگه نمیرسه ممنون میشم راهنمایی کنید

پاسخ دهید

سلام وقت بخیر لباسشویی من سامسونگ ه وقتی بهش تایم میدم مثلاً ۲۸ دقیقه حدود ۴۰ دقیقه تایم می‌بره
چرا؟؟؟

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام، از دلایل طولانی شدن زمان شستشو می تواند این باشد که مقدار لباس هایی که در هر بار شستشو در لباسشویی قرار می دهید خیلی کم تر از ظرفیت لباسشویی است. استفاده از مواد شوینده نامناسب که کف زیادی تولید می کنند و یا استفاده از مواد شوینده به مقدار زیاد می تواند باعث طولانی شده فرایند شستشو شود. اشکالاتی مانند انسداد لوله تخلیه، معیوب بودن پمپ تخلیه، خراب شدن ترموستات، سنسور کنترل سطح آب، فشار کم آب و خرابی شیر آب ورودی نیز می تواند از دلایل طولانی شدن زمان شستشو لباسشویی سامسونگ شما باشد.

  پاسخ دهید

جواد یزدان مدد

سلام لباسشوی کنوود دارم مدتی است بعد از کار روی تایم ۵ ۶ ایستاده و در همان تایم کار میکند باید دستی جلو برده تا مراحله بعدی را انجام بده لطفا راهنمای کنید

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام، دوست گرامی ممکن است رابط های میکروسوئیچ تایمر لباسشویی شما قطع شده باشند و یا برق از ترمینال به تایمر نرسد. به هر حال باید مشکل تایمر لباسشویی شما به صورت دقیق بررسی و عیب یابی شود.

  پاسخ دهید

مریم سادات

سلام ماشین لباسشویی ما توشستشو آبگیری نمیکنه پودرم سرجاش میمونه ولی تو برنامه آبکش وخشک کن خوب آبگیری میکنه علتش چیه

پاسخ دهید

  علی قاسمی

  سلام
  ماشین لباسشویی زیرووات داریم حدوداً ۱۶ ساله که کار میکنه اخیراً بیشتر اوقات هنگام آبگیری اولیه وقتی پودر وارد محیط شستشو شد ماشین شروع به تخلیه آب می کند و پودرها را با آب تخلیه میکند و بقیه مراحل با اندکی ناچیز از پودر ماشین کار خود را ادامه می دهد ولی لباسها تمیز نمی شوند .
  لطفاً راه بر طرف نمودن این عیب را بفرمایید

  پاسخ دهید

محسن صادقی

سلام ماشین لباسشویی کنوود پنج کیلویی،اب داغش کار نمیکنه مشکل از چیه؟

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی، اگر منظور شما این است که از شیر آب گرم، آب وارد لباسشویی نمی شود، ممکن است دریچه شیر ورودی آب گرم، شیر برقی یا شیلنگ ها مشکل پیدا کرده باشند؛ اما اگر لباسشویی شما آب را گرم نمی کند، ممکن است المنت، ترموستات، سنسور تایمر یا برد لباسشویی شما ایراد پیدا کرده باشد.

  پاسخ دهید

davoodbasij

سلام .ماشین لباسشویی ۷کیلویLGدارم الان چند روز وقتی ماشین خاموش هست آب پر میشه داخل مخزن تا نصف. پمپ کار می‌کنه .وقتی لباس شسته میشه آب داخل نمیمونه .فقط وقتی خاموش است اب تمیز بعداز نیم ساعت تا یک ساعت بعدکار کردن دوباره آب میاد. لطفابرای رفع عیب به من کمک کنید ممنونم

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی، احتمالا مشکل از دریچه شیر آب ورودی به لباسشویی شما است.

  پاسخ دهید

   دیروز لباسشویی را با همسرم از بدنه اش باز کردیم تا جرم دکمه ها را تمیز کنیم. بعد بستیم. حالا از همون اول صدای وزوز ممتد میده.. اولین باز هست زدمش به برق. صداش بعد از اینکه دمای آب را کم کردم بهتر شد. و خواستم زودتر آبکشی کنه دکمه آبکشی سریع را هم زدم اما خطا داد. بعد از خاموش کردن هم هنوز دیدم همون صدا را میداد. مجبور شدم از برق کشیدم.
   میترسم خدای نکرده خرج زیادی گذاشته باشه. فقط میخواستم بپرسم قطعه اش نسوخته باشه.. و.خرج روی دست ما نگذاشته باشه

   پاسخ دهید

علي فرجي

سلام، من لباسشويي ارج از نوع تايمري دارم، مدتي است كه اب موقع ابگيري خيلي كم وارد محل پودر ميشود،و پودر وارد ديك نميشود. بازبودن سوراخهاي محل پودر را چك كردم ،لطفا راهنمايي كنيد ، ممنون

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی، علت باقی ماندن پودر در جاپودری لباسشویی می تواند کثیف بودن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، کثیف بودن جاپودری یا استفاده از پودر نامناسب و یا بیش از اندازه باشد. برای اطلاعات بیشتر عیب 13:علت حل نشدن پودر در ماشین لباسشویی را در مقاله مطالعه نمایید.

  پاسخ دهید

عمران تقی پور

سلام لباسشوئی ما پارس مدل 4260 هست. موتور تست کردم سالمه یعنی برق 24 ولت دادم چپ و راست کار میکنه. پشت مدار کلید اصلی یکی از رابطها سوخته بود با سیم لحیم کردم ولی بعد راه اندازی راست گرد کار کرد و لی چپ گرد نشد و بعد چند دقیقه دوباره همون قسمت لحیم کاری بازم سوخت . این ایراد از مدار فرمانه یا از جای دیگه باعث سوختن مدار میشه. چون می خوام یه مدار فرمان تازه بگیرم ولی میترسم همونم خراب کنه. ضمناً امکان تعمیر مدار فرمان وجود داره یا باید عوضش کنم . منظورم کلید اصلیه.

پاسخ دهید

فاطمه

سلام خسته نباشید

لباسشویی من مدلwfi_80437wt هست
یه بار که اومدم روشنش کنم هی بوق میزد و نمیزاشت که نوع شستن رو انتخاب کنم تا اینکه مشکلش برطرف شد
چند روز مشکلی نداشت و کار میکرد
دیروز زدم لباسشوییم کار کنه دوباره اون اتفاق براش افتاد علتش چیه چیکار باید بکنم؟؟

پاسخ دهید

مهرنوش

سلام خسته نباشید ما امروز نشتی اب از زیر کابینت ها داشتیم ماشین لباسشویی خاموش بود ولی به برق متصل بود یک دفعه ماشین لباسشویی روشن شد و حالت جرقه از زیر ماشین لباسشویی پیدا شد من سریع ماشینو از برق دراوردم احتمال داره کلا ماشین لباسشویی سوخته باشه؟

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی، بهتر است دستگاه شما حتما توسط یک تکنسین متخصص بررسی و عیب یابی شود. اما در مورد نشتی آب از لباسشویی، شما می توانید مقاله علت نشت آب (آبریزش) از ماشین لباسشویی سایت کاراباما را بخوانید.

  پاسخ دهید

محمد فدايي

سلام ماشين لباشويي ايندزيته
روشن ميشه مخزن آبشم پر و تخليه ميشه ريست كردم و از برق كشيدم ولي بازم موتورش راه نيوفتاد يا درست ريست نكردم
تايمرشم تغيير دادم ولي رااه نيوفتاد رااهنمايي كنين تا هزينه سرويس دوباره ندم اگر ميشه و امكانش هس خودم راش بندازم

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی، ممکن است اشکال از برد فرمان یا موتور لباسشویی شما باشد.

  پاسخ دهید

مهران کریمی

سلام وقت بخیر لباسشویی مارک اسنوا داریم…نوع دیجیتالی نیست.
دوتا مشکل داره یکی اینکه موقع چرخیدن صدای قر قر میده…
دوم اینکه وقتی روی دور خشک میفته
یه لحظه سرعتش میاد پایین یه لحظه عادی میشه دوباره یه لحظه میاد پایین…
حتی روی برق ها هم تاثیر میزاره نور لامپها کم میشه…لطفا بگین مشکل از کجاست

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی، صدای لباسشویی در حین کار می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد، شما می توانید مقاله “علت سر و صدای زیاد ماشین لباسشویی و راه حل های برطرف کردن آن” را مطالعه نمایید؛ اما ممکن است بلبرینگ، سه نظام یا شفت لباسشویی شما مشکل داشته باشد.

  پاسخ دهید

با سلام
من یک لباسشویی الجی خریدم وقتی rinseروی شماره یک میزارم عملیات رو تا آخر انجام میده ولی اگر روی شماره دو بزارم روی تایم 32یا34که میرسه گیر میکنه واز لباسشویی صدای یکنواخت میاد و به نظر میاد گیر کرده به نظرتون مشکل چیه؟
با تشکر

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی علت گیر کردن تایمر لباسشویی می تواند معیوب شدن موتور تایمر لباسشویی، هیدرواستات، اشکال در ارتباط تایمر به شفت تایمر باشد که باید به دقت بررسی شوند.

  پاسخ دهید

امیرحسین

سلام. میخواستم بدونم دلیل، جمع شدن اب درلاستیک دوردرلباسشویی چیه، چیکارمیتونم بکنم که دیگه اب جمع نشه تولاستیک تابه مرورزمان سوراخ نشه وجرم نزنه….

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی، نشت آب در لباسشویی های درب از جلو و غالبا در اطراف لاستیک دور درب، امری بسیار رایج است. زیرا اغلب مواد زائد (مانند مو، کرک لباس ها و…) در این قسمت جمع می شوند. با گذشت زمان، این ناخالصی ها به حدی می رسند که درب لباسشویی به درستی بسته نمی شود و در نتیجه آب از اطراف آن به بیرون نفوذ می کند. برای اینکه به چنین مشکلی برنخورید باید همیشه لاستیک دور درب لباسشویی را به دقت تمیز نمایید.

  پاسخ دهید

مجید طاهری

ماشین لباس شویی خاموش است ولی داخل ان اب جمع میشود

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی، ممکن است علت جمع شدن آب در لباسشویی در حالت خاموش خرابی شلنگ یا درچه ورودی شیر آب به لباسشویی شما باشد.

  پاسخ دهید

سلام لباسشویی ما پاکشوماست روشن نمیشه فقط چراغ دور ولوم درجه گردش روشن خاموش میشه دلیلش چیه

پاسخ دهید

حسین کنعانی

باسلام.لباسشویی حایر۶۰۰داریم.چراغ قفل درب روشن نمیشه..لباسشویی کارنمیکنه

پاسخ دهید

وحید علمداری

سلام،خسته نباشید.لباسشویی قبلا روشن میشد وکار میکرد بعداز اساس کشی روشنش که میکنم چراغهاش روشن میشه صدا داره ولی تسمه نمیچرخه.اسم لباشثسشویی ارچلیک ۵ کیلویی ترکیه.ممنون

پاسخ دهید

کیوان رستمی

درود بر شما. ماشین لباسشویی ال جی ما روی تایم یازده گیر میکنه و با دور کند یکسره کار میکنه. لطفا راهنمایی کنین. ممنون

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی علت گیر کردن تایمر لباسشویی می تواند معیوب شدن موتور تایمر لباسشویی، هیدرواستات، اشکال در ارتباط تایمر به شفت تایمر باشد که باید به دقت بررسی شوند.

  پاسخ دهید

مصطفی اکبری

سیم سیاری که لباس شویی با ان کار میکندموقع کار کردن هیتر سیم سیار داغ میکند مثل اینکه امپر میکشدکه باعث سوختن سیم سیار میشود علت از چیست با تشکر

پاسخ دهید

رضا ازانلو

با سلام کابل برق ماشین لباسشویی در اوایل زمان شستشو تقریبا ۳۰ دقیقه اول گرم میشود وبعد خود بخود خنک وحالت عادی بر میگرده لطفا علتش را بفرمایید

پاسخ دهید

ملك زاده

سلام.ماشين لباسشويي ابسال دارم.موقع شستشو يهو قطع ميشه تا به تايمرش دست ميزنم دوباره كار ميكنه چندين بار اين اتفاق ميوفته تا پايان شستشو.علت چيه؟؟؟؟؟؟

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی، ممکن است در ارتباط بین دستگیره و شفت تایمر اشکالی بوجود امده باشد.

  پاسخ دهید

یونس ضیایی

ممنون از شما.
با در اختیار دادن اطلاعات برای دیگران خدمت بزرگی به همنوعان خودتون می کنید.
پاینده باشید.

پاسخ دهید

پرویز عباسپور

باسلام لباسشوی ما زیرو وات ایتالیا ماشین آبگیری نمیکنه و تخلیه هم نمیکنه وقتی آب میریزیم دستی برنامه هاش کامل کار میکنه ولی تخلیه نداره همه شیر ها خارجی وشلنگ و شیر داخل ماشینو چک کردم سالم و بدون رسوبه آیا میشه از پمپش باشه ضمنا صدای کلیک ورود آب میاد ولی آبگیری نمیشه با تشکر

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی بله این امکان وجود دارد. پیشنهاد می کنیم مقاله “۶ علت آبگیری نکردن ماشین لباسشویی و راه حل های رفع مشکل” و “علت جمع شدن آب و عدم تخلیه آب در ماشین لباسشویی” را در سایت کارباما حتما مطالعه نمایید.

  پاسخ دهید

فرشید رضا تقی زاده

سلام بعد از اتمام کار بافاصله ماشینو خاموش کردم که دیگه در باز نشد حتی یک بار دیگه شستشوی با زمان کم انجام ولی در ماشین باز نمیشود

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی، لباسشویی را از برق بکشید پس از چند دقیقه مجددا به برق وصل کنید و یک برنامه شستشو را انتخاب کنید. اگر پس از پایان شستشو درب آن همچنان باز نشد ممکن است میکروسوئیچ درب لباسشویی مشکل پیدا کرده باشد. پیشنهاد می کنیم مقاله علت باز نشدن درب ماشین لباسشویی را در سایت کاراباما مطالعه نمایید.

  پاسخ دهید

داود غفاری

با عرض سلام وخسته نباشید یه مشکلی داشتم در مورد لباسشویی دورنا که وقتی میخوایم روشنش کنیم بعد دو مرحله ابگیری که میخواد بره به مرحلیه شستو شو موتور با سرعت کار میکنه و اررو میده مثل این که تو مرحله خشکن میره ولی نباید قبل تخلیه اب بره چون دیگ وزنش زیاد وموتورم تو فشار هست اررور میکنه و وامیسته

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی، ارور لباسشویی شما چیست؟ ممکن است مشکل از برد فرمان یا تایمر لباسشویی شما باشد.

  پاسخ دهید

فاطمه محبی

سلام خسته نباشید ماشین لباسشویی کف لباس رو کامل تخلیه نمیکنه علت ماندن کف در ماشین لباسشویی چیه؟

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی علت ماندن کف در ماشین لباسشویی می تواند ای موارد باشد: پر کردن بیش از حد ظرفیت لباسشویی با لباس، استفاده از مقدار زیاد مواد شوینده، استفاده از شوینده های نامناسب که کف زیاد تولید می کنند.

  پاسخ دهید

سلام .اخر کار که می خوایم لباس هارو از ماشین خارج کنیم نوار دور درب خیلی داغ شده و انگار می خواد اب شه و اطراف درب خیلی داغ است .راهنمایی کنید لطفا

پاسخ دهید

فرناز محمودی

ماشین لباسشویی سامسونگ داشت کار میکرد دور آبکشی بود که آب در ان جمع شده و دگمه استارت کار نمیکند درحالی ک همه چیز درست کار میکند و آب در ان جمع شده

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام، ممکن است دریچه شیر آب ورودی به لباسشویی و یا شیر برقی مشکل پیدا کرده باشد.

  پاسخ دهید

مريم ايزدي

با سلام لباسشويي ما بعد از خشك كردن دوباره شروع به ابگيري مي كند ممنون اگر راهنمايي بفرماييد

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی، احتمال دارد تایمر یا برد فرمان لباسشویی شما ایراد پیدا کرده باشد.

  پاسخ دهید

کارشناس 4: جعفری

سلام دوست گرامی ممکن است علت این موضوع معیوب شدن موتور تایمر لباسشویی، هیدرواستات، اشکال در ارتباط تایمر به شفت تایمر و یا برد فرمان باشد که باید به دقت بررسی شوند.

پاسخ دهید

سلام
علت روشن ماندن چراغ ماشین لباسشویی سامسونگ وکار نکردن ولوم و لباسشویی چیست؟
سپاسگزارم

پاسخ دهید

سلام و ادب
ماشین لباسشویی ایندزیت ما برای اولین بار ، روی ۱ دقیقه رسید اما تمام نمی کند . حدود یک ساعت است مرتب کار می کند و تمام نمی کند . مجبور شدم از برق بکشم . خواهشمندم راهنمایی بفرمایید .

پاسخ دهید

سما بختیاری

سلام.ابگیری ماشین لباسشویی من بدون عبور از محفظه جاپودری انجام میشه.یعنی صدای ابگیری به وضوح شنیده میشه اما پودر کاملا خشک و استفاده نشده تا پایان کار در محفظه باقی میمونه.
بی نهایت متشکر میشم راهنمایی بفرمایید

پاسخ دهید

علی محمدی

با سلام و خسته نباشید خدمت شما .مدل لباسشویی دونار 5010.عیب شستشو با مقدار کمی آب

پاسخ دهید

نسرين بوجاري

با سلام ماشين لباسشويي من هاير هست دكمه دماي آب را روي هر درجه اي مي گذارم خيلي داغ ميكنه و تمام لباسهام چروك ميشه لطفا راهنمايي بفرماييد. با تشكر

پاسخ دهید

سلام لباسشویی من ال جی هستش و زمانی که روشنش میکنم سه تا از چراغ برنامه هاش روشن نمیشه قبلا یکیش کار نمیکرد ولی لباسشویی استارت میخورد و عمل شستوشو رو انجام میداد الان سه تا از چراغاش کار نمیکنه و کلا استارت نمیزنه چیکار کنم تو این گرونی تعمیرکارا سواستفاده میکنن و خیییلی گرون حساب میکنن

پاسخ دهید

اکبر رحیمی

ماشین لباسشویی ما هایر است که سالم بود بعد از اسباب کشی همه چی خوبه تا درجه لباسشویی به E میرسه دیگه کار نمیکنه اگه بچرخونم و از E رد بشه شروع به کار میکته

پاسخ دهید

علیرضا تراشی

با سلام لباسشویی اریستون داریم برنامه لباسشویی را تنظیم می کنیم ماشین درحال ابگیری می خواهد نیم دور بزند ولی سریع قطع میشود . برنامه را قطع میکند ومجددا وصل میشود ولی باز نمی تواند بحرکت خود ادامه دهد ممنون میشوم راهنمایی نمایید

پاسخ دهید

محمود یاراحمدی

لباسشوی ابگیری میکند و بعد از چند دقیقه کار کردن کلا قعط میشود و بعد ارور می دهد و 5تا چشمک میزند و دیگه کار نمیکند و فقط بعد از مکث 3ثانیه ی هر بار 5تا چشمک می زند

پاسخ دهید

عزیزی

باعرض سلام و خسته نباشید
اگه در مورد داغ شدن زیاد سیم ماشین لباسشویی اطلاعی دارید ممنون میشم که راهنمایی بفرمایید

پاسخ دهید

لباسشویی پارس زمانی که روشن میکردیم ولوم میچرخوندیم روی صحفه دیجیتال زمان مشخص میکرد ولی الان چند وقته که روشنش میکنیم روی صفحه دیجیتال عدد نیست فقط ۳تا خط _ _ _این شکلی دائم چشمک میزنه وخشک وتخلیه نمیکنه. فیلتر ش هم باز کردم نتیجه نگرفتم ریست هم نشد
ممنونم از راهنمایتون

پاسخ دهید

علی اکبرنیا

سلام ماشین پاکشوما دارم مدل 84401 8 کیلویی دوماه خریدم امروز که کار زدم مقداری لباس بیشتر ریختم رو برنامه bulky
گذاشتم یک ساعت 45 دقیقه کار کرد 7 دقیقه اخر تمام نمیکرد از رو تایم 5 میرفت رو 7 بعد دوباره از تایم 6 میرفت رو 5 ممنون میشم علت رو بگین

پاسخ دهید

علی مهرآوا

سلام خسته نباشید ماشین لباسشویی سامسونگ مدل 1285 دچار اختلال در فرمان شده و طبق برنامه داده شده کار نمیکند و در حین کار سر یک تایمی بلاتکلیف می ماند،البته از مدت ها قبل از قسمت پنل آن نشتی عایق داشت که ذوب شده بود که چند روز پیش شدید شده و یک سوالم این بود که با توجه به اینکه مقدار لباس زیاد بود ولی از دکمه یک دوم استفاده شد و متعاقب آن این اختلال فرمان پیش آمده،آیا این مورد دلیلی بر مشکل به وجود آمده می باشد. سپاسگزار از لطف شما

پاسخ دهید

محمدرضاسلیمانی

سلام ماشین لباسشویی ال جی بعد از شستشو قطع نمی کند وکارشستشو وادامه می یابد

پاسخ دهید

  کارشناس5: شعبانی

  با سلام. دوست عزیز اگر لباسشویی ال جی متوقف نمیشود احتمالا مشکل از برد دستگاه است. هرچند برای نظر کارشناسانه و عیب یابی لباسشویی به طور دقیق باید متخصص آن را بازدید کند. برای جلوگیری از تشدید مشکل توصیه میکنیم با متخصصین کاراباما برای بازدید از دستگاه هماهنگ نمایید.

  پاسخ دهید

میلاد قنبری

سلام لباسشویی زیرووات دارم چند وقتیه رو بعضی از برنامه ها تو 3دقیقه آخر میمونه و تموم نمیشه که مجبورم برنامرو عوض کنم تا کامل وقتش بگذره و خاموش بشه . ممنون میشم ازتون راهنماییم کنید که چه ایرادی داره؟

پاسخ دهید

  کارشناس5: شعبانی

  با سلام. دوست گرامی بنظر میرسد تایمر لباسشویی زیرووات شما معیوب شده و نیاز به تعمیر لباسشویی زیرووات دارید. میتوانید با متخصصین کاراباما جهت رفع مشکل خود تماس بگیرید.

  پاسخ دهید

ماشین لباسشویی ما موقع خشک کردن که دو دقیقه مانده بود تموم بشه یه دودی از توش خارج شد سریع خاموشش کردم علتش چیست

پاسخ دهید

  کارشناس5: شعبانی

  با سلام.
  دوست عزیز بهتره که دستگه برای عیب یابی دقیق لباسشویی توسط یک متخصص ماهر بازرسی بشه…با این توصیفات احتمال اتصالی برخی از سیم ها داخل برد لباسشویی وجود داره که باید بدنه و پنل جلویی دستگاه باز بشه تا بهش دسترسی داشت.

  پاسخ دهید

موسی قدسی ماب

سلام ماشین لباسشویی زیرووات دارم ۱۵سال کارکرده الان آبگیری میکنه اما شستشو انجام نمیده وقتی خالی از لباس هست خشک کن کار میکنه. لطفا راهنمایی فرمایید تشکر

پاسخ دهید

حسین دلیر

با سلام
ببخشید بعضی ماشین لباسشویی ها رو باید پر کرد تا خوب بشوره ولی اگه نصف ظرفیتش لباس بریزیم خوب نمیشوره.
باید چه کار کرد؟
اصلا این موضوع به چه خاطر هست؟
چه ماشین لباسشویی هست که در حالت نصفه هم خوب میشوره؟

پاسخ دهید

  کارشناس5: شعبانی

  با سلام. دوست گرامی شستشوی مناسب و باکیفیت ماشین لباسشویی تنها به مقدار لباس های داخل دیگ مربوط نیست. عوامل بسیاری از جمله برند و مدل دستگاه، نوع پودر شوینده و مقدار آن، برنامه انتخابی و…. در کیفیت شستشو تاثیر گذارند. به طور کلی در رابطه با مقدار لباس ها باید لباسشویی را به طور کامل یعنی 100% پر نکرد! شستشوی نصف ظرفیت نیز در برخی برندها همچون سامسونگ یا بوش یکی از قابلیت های آنهاست.

  پاسخ دهید

با سلام و عرض ادب، یه راهنمایی میخواستم ، وقتی ماشین لباسشویی رو راه اندازی میکنم پس از اولین مرحله آبگیری ، دیگ ماشین لباسشویی نمی چرخد در حالی که دکمه تایمر به جلو حرکت میکند و آب هم تخلیه نمیشه و شستشو نیز انجام نمیشه و تا آخرین مرحله که دور خشک کن ماشین لباسشویی هست با دیگ پر از آب موتور با دور بالا حرکت میکنه و در حین چرخش آب تخلیه میشه، شیر برقی و هیدرواستات به نظرم سالم هست و همچنین میکروسوییچ های درب دیگ. لطفا راهنمایی کنید مشکل از کجا میتونه باشه . سپاس

پاسخ دهید

حسن محسنی

باعرض سلام
سیم برق لباسشویی به علت شل بودن رابط سه شاخ آب شد خوایتم بدونم میشه یه دوشاخ معمولی گذاشت براش یا کابا برقشو کامل عوض کنم ویه دوشاخ فابریک بزارم

باتشکر

پاسخ دهید

سلام لباسشویی حایر ۶۰۰ دارم ابگیری کامل انجام میده خشککن هم کار میکنه ولی در مرحله سشتشو نمیچرخه گفتن تایمر امام داره خراب باشه اونم نو کردم بازم همونطوره خازن هم فکر کردم خراب باشه ولی تست کردم شک میده و ذخیره داره اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید
ممنون از شما

پاسخ دهید

حسن خدادادی

باسلام ماشین لباسشویی پاکشوما دارم دکمه کتون رو زدم ماشین بعد از چند ساعت خاموش نشد درحین کارکردن خودم خاموشش کردم، چه جوری دوباره استفاده کنم روشن میکنم بازم رو همون دکمه است لطفا راهنمایی بفرمایید

پاسخ دهید

اکبرصابری

سلام
لباس‌شویی هنگام خشک کردن صدای خیلی زیاد داشته و لرزش زیاد و حرکت میکند لطفا راهنمایی کنید ممنونم

پاسخ دهید

آذرنیلگون

لباسشوییم حایر,خشک کنش موقع کارجرقه زدسریع خاموش کرد

پاسخ دهید

  سلام دوست عزیز
  اگر دستگاهتون نیاز به سرویس یا تعمیر داره می تونید با کاراباما (خط 02158406) تماس بگیرید و درخواست اعزام حرفه ای ترین متخصصان برای تعمیر و سرویس دستگاهتون رو ثبت کنید.
  ما در کنارتون هستیم

  پاسخ دهید

Nargesramezani

سلام، هنگام استفاده ازلباسشویی قبلا آب تا وسط شیشه لباسشویی میومد ولی الان درحد خیس شدن لباس هاست اب از شیشه دیده نمیشه علت کجاست

پاسخ دهید

  سلام دوست عزیز
  اگر دستگاهتون نیاز به سرویس یا تعمیر داره می تونید با کاراباما (خط 02158406) تماس بگیرید و درخواست اعزام حرفه ای ترین متخصصان برای تعمیر و سرویس دستگاهتون رو ثبت کنید.
  ما در کنارتون هستیم

  پاسخ دهید

mohtasham

وقت بخیر
۲تاسوال دارم
۱)چرا هر بار که لباسشویی(LG )رو به برق میزنم یه صدای تقه میده؟صدای مثل جرقه برق ولی بم تر
۲)به غیر از این مواردی که در سایت گفتین ،اگر موتور سوخته باشه کلا لباسشویی روشن نمیشه؟یا امکان روشن شدن وجود داره؟چراغ دکمه ها روشن میشن ولی شروع به کار نمیکنه، این احتمال هست که موتورش سوخته باشه؟چون میل لنگ هم خراب شده.سپاس از اینکه به سوالات پاسخ میدین.

نمایندگی ال جی

پاسخ دهید

  نسیم اسلام پور

  سلام دوست عزیز
  شما می تونید با کاراباما (خط 02158406) تماس بگیرید و درخواست اعزام حرفه ای ترین متخصصان برای تعمیر ماشین لباسشویی ال جی رو ثبت کنید.
  ما در کنارتون هستیم

  پاسخ دهید

محسن خیری

ماشین لباسشویی بهی618 در موقع کار کردن در بین زمان شستشو موتور کم جون وداغ میشود محصوصا اگر لباس ها سنگین باشد

پاسخ دهید

مهدی قنبری

سلام ماشین لباس شویی اسنوا دارم موقع شروع بکار کند حرکت میکنه وصدای ویز ویز میده میخواستم بدونم علتش چیه ممنون

پاسخ دهید

  نسیم اسلام پور

  سلام مهدی عزیز
  شما می تونید با کاراباما (خط 02158406) تماس بگیرید و درخواست اعزام حرفه ای ترین متخصصان برای تعمیر ماشین لباسشویی رو ثبت کنید.
  ما در کنارتون هستیم

  پاسخ دهید

محمدعظام پور

سلام ماشین لباسشویی پاک شومادارم.عمل آبگیری.انجام میشه ولی موتورشستشوودرام نم چرخه.بوردموتوروهم عوض کردم بازهم عمل نکرد.مشکل ازکجا راهنمایی بفرماییدممنون میشم

پاسخ دهید

  نسیم اسلام پور

  سلام محمد عزیز
  شما می تونید با کاراباما (خط 02158406) تماس بگیرید و درخواست اعزام حرفه ای ترین متخصصان برای تعمیر لباسشویی پاکشوما رو ثبت کنید.
  ما در کنارتون هستیم

  پاسخ دهید

ناشناس

لباسشویی مدیا دارم یک دونه کاپشن انداختم بشوره از دیشب تا حالا ابتد شست دوباره زدم کف نمونه که گاه کار کرد گاه خاموش شد خالی هم نمیکنه پر ابه کد ۳۲۱ نشون میده لطفا راهنما یی کنید.

پاسخ دهید

  نسیم اسلام پور

  سلام دوست عزیز
  اگر لباسشویی‌تون نیاز به سرویس یا تعمیر داره می تونید با کاراباما (خط 02158406) تماس بگیرید و درخواست اعزام حرفه ای ترین متخصصان برای تعمیر و سرویس لباسشویی مدیا رو ثبت کنید.
  ما در کنارتون هستیم

  پاسخ دهید

مسلم نوروزی

چرا لباسشویی آرچلیک مدل 8200 لباس را نشسته شروع به خشک کردن میکند

پاسخ دهید

فرشید پیکار

سلام خسته نباشید اون سوالی که من داشتم جواب نداده بودید.
لباسشویی ما اسمش لیدر دیگ آبگیری میکند پر میشه نمیچرخه اما در حالت خشک کن میچرخه تخلیه هم میکنه

پاسخ دهید

علی کریمی

سلام من لباسشویی رو زدم کار کرد بعد از اتمام شستشو متوجه شدم آب واحدمون قطع بوده لباسشویی رو خاموش کردم بعد از اون اصلا روشن نمیشه مدلش هم پاکشوما هستش. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

پاسخ دهید

عبدالعلی بهرام ابادی

سلام لباسشویی کنوود .که پس از اتمام تایم شسته شو بجای خاموش شدن .مجددا شروع به کار میکند .لطفاراهنمایی کنید

پاسخ دهید

رضا ناصری

سلام.دمای آب لباسشوئی مدل پاکشومارا وقتی درجه30یابلاتر تنظیم کنیم نمایشگر چشمک زن شده ودیگ نمی‌چرخد ولی خشک کن انجام میشود وبدون تنظیم دما بر روی گزینه سرد خوب میچرخد وکارمیکند .در مطالب درک شده این مورد نبود لطفاً وتشکر ازشما

پاسخ دهید

حسین میرزایی

سلام وقت بخیر.لباسشویی مدل حایرقدیمیه حدودا۱۰سال پیش …سه روز میکشه تا لباساروبشوره …علتش چی میشه

پاسخ دهید

احسانی

لباسشویی لباس روخشک نمیکنه

پاسخ دهید

  فرهاد محمدی

  وقت بخیر کابر عزیز
  شما می‌توانید جهت رفع مشکل خود و ارسال تکنسین، با شماره تلفن 02158406 تماس حاصل فرمایید. و یا فرم موجود در وبسایت را تکمیل کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند

  پاسخ دهید

سیدکریم قیصری

سلام مالباسشویی باکنشت مدل۵۰۵۶تایمری داریم به محض روشن کردن آن فیوزبرق می پردعلت چیست؟ممنون

پاسخ دهید

سلام ماشین لباسشویی ما پاکشوما هست و مدتیه صدای بوق ان عوض شده

پاسخ دهید

رضا عباسی

سلام خسته نباشید من بچه کوچیک دارم زده روی تاخیر که خودش تنظیم بشه بعد میزنم روی دکمه حرکت میاد ولی سریع میره

پاسخ دهید