استخدام تعمیرکار لوازم خانگی

دانلود دفترچه راهنمای پکیج فرولی (مدل های مختلف)

دانلود دفترچه راهنمای پکیج فرولی

قبل از نصب و یا تنظیم پکیج دیواری خود حتما  دفترچه راهنمای پکیج فرولی و نحوه کار با دستگاه را با دقت بخوانید زیرا دفترچه راهنمای هر وسیله ای بهترین راهنما برای نصب و استفاده از آن می باشد.

در این مقاله کاراباما ابتدا بخشی هایی از توصیه های ایمنی پکیج فرولی را برای مدل های مختلف شرح می دهیم. در صورتی که نیاز به دانلود دفترچه راهنمای پکیج دیواری فرولی داشتید، می توانید در انتهای مقاله نسخه pdf دفترچه راهنمای پکیج فرولی را دانلود کنید.

همچنین در صورت نیاز به هر گونه خدمات مربوط به پکیج دیواری، می توانید سریعا از طریق تماس و یا با پر کردن فرم درخواست تعمیر، سرویس و یا نصب پکیج ما را از مشکل خود مطلع سازید تا در کوتاه ترین زمان ممکن بهترین و نزدیک ترین تکنسین مورد تایید مرکز تخصصی تعمیرات پکیج فرولی را به محل شما اعزام نماییم.

ثبت درخواست تعمیرات و سرویس پکیج دیواری

متغیرهای پکیج دیواری فرولی

ﺑﺮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺳﻪ ﻣﻨﻮي ﻣﺘﻐﻴﺮ دارد :

 1. ﻛﺎرﺑﺮ ﻫﺎ
 2.  ﻣﻨﻮي تنظیمات
 3.  ﻣﻨﻮي ﺳﺮوﻳﺲ

  ﻣﻨﻮي ﻛﺎرﺑﺮي پکیج فرولی

ﺑﺮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ می تواند 4 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻛﻨﺘﺮل کند. ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻮي ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﻛﻤﻪ “+” آب ﮔـﺮم ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و دﻛﻤـﻪ اﻛـﻮ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت 10 ثانیه وارد منوی کاربری می شوید و با فشار دادن دکمه “–” گرمایش می توانید “n4″و”n3″و”n2″ و”n1″ (ﺑﻪ ﺻﻮرت چرخشی) اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻛﺎرﺑﺮي دادن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﻛﻤﻪ”+” آب گرم بهداشتی و  eco به مدت 10 ﺑﻪ ﺛﺎﻧﻴﻪ از ﻣﻨﻮ ﺧﺎرج ﺷﻮﻳﺪ تغییرات ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺧﻮدﻛـﺎر ذﺧﻴـﺮه ﻣـﻲ ﺷـﻮد.

(ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه هاي divatech D اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ باید “n2” ﺑﺎﺷﺪ)

ﻣﻨﻮي ﻛﺎرﺑﺮي

 1. کلید ” + ” آب ﮔﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ eco را ﺑﻪ ﻣﺪت 10 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ.
 2. ﻛﻠﻴﺪ” – ” ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ را ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮ کاربری (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﻲ) ﻓﺸﺎر دهید.
 3. کلید ” + ” آب ﮔﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ eco را ﺑﻪ ﻣﺪت 10 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺟﻬﺖ خروج از منو فشار دهید.

دانلود دفترچه راهنمای پکیج فرولی

منوی تنظیمات پکیج فرولی

ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻮي تنظیمات دﻛﻤﻪ ﻫﺎي” + ” و ” -” آب ﮔﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮاي 10 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﺸﺎر ﻫﻴﺪ.

در اﻳﻦ ﻣﻨﻮ 7 ﭘﺎراﻣﺘﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮف “b” ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل از راه دورﻗﺎبل تغییر نمی ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن دﻛﻤﻪ ” + ” ﻳﺎ” -” ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻌﻮدي ﻳﺎ ﻧﺰوﻟﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺮاي دﻳﺪن ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻛﻠﻴﺪ” + ” و ” –” آب ﮔﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را ﻓﺸﺎر دهید.ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻛﺎر ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ شود.

 1. ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻮ دﻛﻤﻪ های ” + ” و ” – ” آب ﮔﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮاي 10 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﺸﺎر دهید.
 2. با فشار دادن دکمه  ” + ” یا ” – ” مدار ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻳﻚ پارامتر به پارامتر دیگر بروید.
 3. ﺑﺮاي دﻳﺪن ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ کلید ” + ” و ” – ” آب ﮔﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را ﻓﺸﺎر دهید.
 4. ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن دﻛﻤﻪ” +” ﻳﺎ” -” ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺮوﻳﺪ.
 5. ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﻣﻨﻮ و دﻛﻤﻪ های ” + ” و ” -” آب ﮔﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را همزمان برای 10 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﺸﺎر دهید.

دانلود دفترچه راهنمای پکیج فرولی

دانلود دفترچه راهنمای پکیج فرولی

منوی سرویس پکیج فرولی

ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن دﻛﻤﻪ reset برای مدت 20 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ منوی ﻣﺬﻛﻮر دسترسی پیدا ﻛﻨﻴﺪ کنید. در اﻳﻦ ﻣﻨﻮ 4 زﻳﺮ ﻣﻨﻮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ دﻛﻤﻪ های ” + “و” – ” ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ توانید به ترتیب زیر ﻣﻨﻮﻫﺎي

 1. “ts” منوی پارامترهای شفاف
 2. “In” منوی اطلاعات
 3. “Hi” منوی تاریخچه
 4. “rE” ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت تاریخچه

وقتی که ﻳﻜﻲ از زﻳﺮ ﻣﻨﻮﻫﺎي ﻓﻮق را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻳﺪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻮي ﺳﺮوﻳﺲ ﻳﻜﺒﺎر دﻛﻤﻪ reset را ﻓﺸﺎر دهید و ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج از ﻣﻨﻮي ﺳﺮوﻳﺲ دﻛﻤﻪ reset را ﺑﻪ ﻣﺪت 20 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از 15 دﻗﻴﻘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد از ﻣﻨﻮي ﺳﺮوﻳﺲ ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ شد.

ﻣﻨﻮي ﺳﺮوﻳﺲ پکیج فرولی

 1. دکمه reset را برای 20 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ تا وارد ﻣنوی ﺳﺮوﻳﺲ شوید.
 2. دﻛﻤﻪ ﻫﺎي” + ” و ” – ” ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ را ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ زیر ﻣﻨﻮ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ دﻫﻴﺪ.
 3. دکمه reset را برای دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ زﻳﺮ ﻣﻨﻮ ﻓﺸﺎر دهید.
 4. دﻛﻤﻪ ﻫﺎي” + ” و ” – ” ﭘﺎ ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ را ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ از ﻳﻚ ﭘﺎرامتر ﺑﻪ پاراﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪي ﻓﺸﺎر دهید.
 5. دﻛﻤﻪ های ” + ” و ” – ” آب ﮔﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي دﻫﻴﺪ مشاهده و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺸﺎر دهید.
 6. دﻛﻤﻪ reset را ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻮي ﺳﺮوﻳﺲ ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ
 7. ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج از ﻣﻨﻮي ﺳﺮوﻳﺲ دﻛﻤﻪ reset را ﺑﻪ ﻣﺪت 20 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﺸﺎر دهید.

دانلود دفترچه راهنمای پکیج فرولی

دانلود دفترچه راهنمای پکیج دیواری فرولی

شما می توانید دفترچه راهنمای پکیج فرولی را برای مدل های برای مدل های Divatech F24 D/F32 D از لینک زیر دانلود نمایید.

دفترچه راهنمای پکیج فرولی مدل های  Divatech F24 D/F32 D

نظرات کاربران

در صورتی که پیام شما نیاز به پیگیری دارد حتما شماره خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

دیدگاه کاربران
حسن صالحی

سلام ممنون از سایت خوبتون
پیام f37 به چه دلیل رخ میدهد و چگونه رفع میگردد

پاسخ دهید

  شهریار احمدیان

  با سلام اب گرم و که باز میکنیم اول کمی اب کرم میاد بعد پکیچ f2 نشون میده خاموش میشع بعد از کنی f5 بعد از کمی دو باره روشن میشه و این هی تکرار میشه چیکار کنم
  شما تو تیریز نمایندگی دارید شماره و آدرسشو بفرستید

  پاسخ دهید

   دستغیب

   سلام پکیج جنابعلی باید بررسی شود ۱ رسوب ۲ان تی سی ۳ فشار اب مصرفی ۴ میزان ارتفاع شعله و…..

   پاسخ دهید

مهدی ازلی

سلام .موقع حمام کردن آب گرم سرد میشه . نمی‌دونم چیکار کنم .

پاسخ دهید

حسین نظری

سلام،در پکیج فرولی دما از ۲ گذشته باشد چطور کم میشود.

پاسخ دهید

مجتبی کوهکن

با سلام پکیج (فرولی) خطای اف 34 می دهد و روشن نمی شود.محافظ برق هم سالمه

پاسخ دهید

جلیل نرگسی قمریان

با سلام اب گرم رو که باز میکنم بعد چند ثانیه خود به خود روشن میشه اب سرد میشه و همین دوباره این وضعیت دوباره تکرار میشه و آب سرد و تکرار

پاسخ دهید

خواجه نوری

سلام ، وقتی پکیج رو به برق میزنم بدون اینکه سیر آب گرم باز به شه شروع به گرم کردن آب میکنه و من سریع از برق خارجش میکنم.

پاسخ دهید

  نسیم اسلام پور

  سلام دوست عزیز
  اگر دستگاهتون نیاز به سرویس یا تعمیر داره می تونید با کاراباما (خط 02158406) تماس بگیرید و درخواست اعزام حرفه ای ترین متخصصان برای تعمیر و سرویس دستگاهتون رو ثبت کنید.
  ما در کنارتون هستیم

  پاسخ دهید

علیرضا بخشی استاد

سلام پکیج فرایولی دادم و صفحه نمایش آن خاموش شد و دیگر روشن نشد.علت چیست؟؟؟؟

پاسخ دهید

علی باجلان

باسلام وعرض ادب واحترام مشکل پکیج فرولی اینکه وقتی این پکیج رو بخریم و استفاده کنیم دیگه حاضر نمی شیم غیر از این پکیج دیگه ای را حتی فکرشو بکنیم واین حس رو به همه انتقال میدیم ممنونم فرولی دوست دارم علی باجلان

پاسخ دهید

فهیمه نوری زاده

با عرض سلام و خسته نیاشید میخواستم بدانم اگر عقربه فشار سنچ روی 2 باشد مشکلی برای دستگاه ایجاد میشود چون سرویسکار شما فرمودن عقربه فشار سنج همیشه باید روی 1/5 باشه الان روی 2 است و نمیدانم چطور باید فشار را کم کنم مدل دستگاه ما 1241L80522 (فرولی ) میباشد. ممنون از شما

پاسخ دهید

  فرهاد محمدی

  سلام وقت شما بخیر
  برای کم کردن فشار، ورودی آب دستگاه را ببندید.
  شیرپرکن یا همان شیر تنظیم فشار پکیج را باز کنید.
  پایین‌ترین شیر آب گرم در خانه مانند شیر توالت را باز کنید تا فشار پایین بیاید. در این صورت فشار بار پکیج کم می‌شود.

  توجه داشته باشید که باید حتماً یک نفر در پای دستگاه باشد و نفر بعدی شیر را باز و بسته کند تا بلافاصله پس از اینکه درجه پکیج بر روی عدد 1.5 بار قرار گرفت بتوانید شیر را ببندید.

  در این حالت شاید بار دستگاه بیش از حد پایین بیاید، اگر فشار دستگاه بیش از اندازه خالی شد، شیر توالت را ببندید، شیر پرکن را در حالت بسته قرار دهید، شیر ورودی را باز کنید و بعد کمی شیرپرکن را باز کنید. لازم نیست شیرپرکن را تا انتها باز کنید

  پاسخ دهید