استخدام تعمیرکار لوازم خانگی

نکات ایمنی نصب و تعمیرات یخچال ساید بای ساید

نکات ایمنی نصب و تعمیرات یخچال ساید بای ساید

جهت کاهش دادن احتمال خطر آتش سوزي، برق گرفتگی، یا آسیب رسیدن به اشخاص در زمان استفاده و یا تعمیر یخچال ساید بای ساید ، نکات مهم ایمنی که شامل موارد زیر می شود باید رعایت شود.
قبل از استفاده نمودن از دستگاه کلیه قسمتهاي دفترچه راهنمای یخچال فریزر و یا ساید بای ساید را مطالعه فرمایید.
در هنگام اتصال جریان برق:
• باید از یک پریز برق مختص دستگاه استفاده شود. استفاده از چند دستگاه با یک پریز برق ممکن است موجب آتش سوزي شود.
• اجازه ندهید سیم برق دستگاه به صورت مستقیم روي بدنه دستگاه قرارگرفته یا در پشت یخچال فشرده شود. ممکن است آب به داخل دو شاخه نفوذ کرده یا دوشاخه آسیب دیده باشد که موجب برق گرفتگی یا آتش سوزي میشود.
• در هنگام نصب، سیم برق را از له شدگی یا ماندن در زیر یخچال مراقبت کنید. در زمان جابجایی دستگاه در کنار دیوار مراقب باشید که بر روي سیم برق قرار نگرفته یا در هیچ صورتی به آن صدمه وارد نشود. صدمه به سیم برق منجر به آتش سوزي یا شوك الکتریکی می شود.
• اجازه ندهید که سیم برق زیر فشار اجسام سنگین خم یا فشرده شود. این کار ممکن است به سیم برق صدمه زده و موجب آتش سوزي یا برق گرفتگی شود.
• طول سیم برق را افزایش و یا تغییر ندهید. این کار با آسیب رساندن به سیم برق، موجب برق گرفتگی یا آتش سوزي میشود.

• با دستان خیس سیم برق را نکشید و یا به پریز برق دست نزنید. این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا بروز جراحت شود.
• آب یا گرد و غبار را از دوشاخه پاك نموده و آن را به طور دقیق و بحالت محکم در درون پریز برق قرار دهید. گرد و غبار، آب یا اتصال شل ممکن است موجب آتش سوزي یا برق گرفتگی شود.
• جهت تمیز کاري یا دیگر موارد لازم دستگاه را از برق بکشید. عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا جراحت شود.
• سیم برق را با کشیدن سیم از پریز خارج نسازید بلکه خود دو شاخه را محکم گرفته و از پریز درآورید. عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا اتصال کوتاه مدار شده و باعث آتش سوزي شود. از وجود سیم اتصال زمین مطمئن شوید.
• از دو شاخه مجهز به اتصال زمین استفاده کنید. هنگام بلندتر کردن سیم برق، استفاده از اتصال زمین را فراموش نکنید. این امرمنجر به آتش سوزي میشود.

اتصال جریان برق و نکات ایمنی یخچال• در صورت عدم درك دستورالعمل نحوه اتصال سیم زمین یا وجود هر گونه شک و شبهه در خصوص اتصال صحیح دستگاه به زمین، با سرویسکار مجاز مشورت نمایید. اتصال نادرست سیم به زمین ممکن است موجب خرابی دستگاه یا برق گرفتگی شود.
• زمانیکه سیم برق یا دوشاخه برق خراب شده است یا سوراخهاي پریز برق شل وسست شده است از آنها استفاده نکنید. عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا اتصال کوتاه مدار شده و باعث آتش سوزي شود.
• درصورت آسیب دیدگی کابل برق باید کابل تعویض گردیده تا از بروز خسارت جلوگیري به عمل آید.
• مقدار مبرد در یخچال فریزر روي پلاك شناسائی در داخل دستگاه نشان داده شده است.
• هنگام حمل و نقل و نصب دستگاه، بایستی مراقب بود تا اطمینان حاصل شود به هیچ بخشی از مدار سرد کننده آسیب وارد نشود.
• یخچال بایستی همیشه به پریز برق جداگانه زده شود و ولتاژ آن باید در رنج ولتاژ مندرج در پلاك مشخصات باشد.
• از افشانه هاي ایروسول در نزدیکی یخچال استفاده نکنید. استفاده از افشانه هاي ایروسول در نزدیکی یخچال ممکن است موجب انفجار یا آتش سوزي شود.
• دوشاخه را در محل مناسب و در حالیکه سیم آویزان است وصل کنید.
• هرگز از لوله هاي گاز، خطوط تلفن یا سایر میله هاي برق گیر بالقوه به عنوان ارت استفاده نکنید. استفاده نادرست از دوشاخه ارت ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.

دانلود دفترچه راهنمای تعمیر و سرویس ساید بای ساید اسنوا سری 3500

هشدار
هنگام استفاده از یخچال فریزر و ساید بای ساید به کاربر دستگاه توصیه می شود:
• از قرار دادن اجسام سنگین یا اجسام خطرناك (ظروف محتوي مایع) بر روي یخچال خودداري نمایید.این کار ممکن است موجب شود در زمان باز و بسته کردن درب یخچال آب ریخته موجب جراحت، آتش سوزي یا برق گرفتگی شود.
• از استقرار دستگاه در محل هاي مرطوب که احتمال ترشح آب یا باران به دستگاه وجود دارد بپرهیزید. خرابی عایقکاري قسمتهاي برقی ممکن است باعث اتصال الکتریکی شود.
• به درها یا طبقه هاي داخل در فریزر یا محفظه سرما تکیه ندهید. این امر ممکن است موجب افتادن یخچال یا صدمه دیدن دست ها شود. مخصوصا، به کودکان اجازه انجام کارهاي مذکور را ندهید.
• از ورود کودکان به داخل یخچال خوددراي کنید. در صورت ورود کودك به داخل محصول، زندگی وي به خطر خواهد افتاد.
• باز و بسته کردن شدید در یخچال منجر به افتادن غذاهاي داخل محفظه شده و ممکن است پایتان دچار آسیب شود، پس احتیاط کنید.
• از استفاده یا نگهداري مواد قابل اشتعال مانند اتر، بنزین، الکل، دارو، گاز ال پی، اسپري یا وسایل آرایش در نزدیکی یا داخل یخچال خودداري نمایید. عدم رعایت این کار ممکن است موجب انفجار یا آتش سوزي شود.
• براي خشک کردن داخل یخچال از سشوار استفاده نکنید، همچنین براي از بین بردن بو از شمع استفاده نکنید. عدم رعایت این کار ممکن است موجب انفجار یا آتش سوزي شود.
• از اسپري هاي قابل اشتعال در نزدیکی یخچال استفاده نکنید. عدم رعایت این کار ممکن است موجب آتش سوزي شود.
• یخچال را در محلی دور از آتش نظیر محلی که گاز قابل اشتعال نشت کرده نصب نمایید. عدم رعایت این کار ممکن است موجب آتش سوزي شود.
• از گذاشتن گلدان گل، فنجان، مواد آرایشی، دارو یا هر نوع ظرف محتوي آب بر روي یخچال خودداري کنید ممکن است
ریختن این مواد موجب آتش سوزي، برق گرفتگی یا جراحت شود.
• در هنگام رعد و برق و یا هنگامیکه به مسافرت می روید، دوشاخه را از پریز بیرون بکشید. خطر شوك الکتریکی یا آتش سوزي وجود دارد.
• در هنگام نشت گاز، از دست زدن به بدنه یخچال و یا قسمت خروجی گاز خودداري نموده و سریعا نسبت به تهویه هواي محل استقرار یخچال اقدام نمایید. انفجار ناشی از جرقه، امکان آتش سوزي و یا سوختگی را بهمراه خواهد داشت. با توجه به این مسئله که یخچال از گاز طبیعی ایزوبوتان (a-R600 (بعنوان ماده خنک کننده سازگار با محیط زیست استفاده می نماید، حتی مقدار کمی (85 تا 95 گرم) از آن نیز قابلیت اشتغال زایی خواهد داشت. چنانچه در هنگام تحویل، نصب و یا استفاده از یخچال، گاز خنک کننده آن بر اثر ضربه اي محکم نشت نماید، هر نوع جرقه امکان بروز آتش سوزي و یا سوختگی را به همراه خواهد داشت.
• از پاشیدن آب به اطراف یا درون یخچال خودداري نموده یا از تمیز نمودن آن با بنزین یا اتر خودداري نمایید. خرابی عایقکاري قسمت هاي برقی ممکن است موجب برق گرفتگی یا آتش سوزي شود.
• درصورت نشت هرگونه بو یا دود نامتعارف از یخچال، فورا دوشاخه برق را از پریز جدا نموده و با مرکز خدمات انتخاب سرویس حاصل نمایید. عدم رعایت این نکته ممکن است موجب اتش سوزي شود.
• به هیچکس بغیر از تکنیسین انتخاب سرویس جهت باز نمودن، تعمیر یا تعویض قطعات یخچال اجازه کار ندهید. عدم رعایت این نکته ممکن است موجب جراحت، برق گرفتگی یا آتش سوزي شود.
• اجازه ندهید که کودکان به در آویزان شوند. قصور در انجام اینکار ممکن است موجب مصدومیت شخصی شدید شود.
• براي کمک به روند یخ زدایی از وسایل مکانیکی یا غیره استفاده نکنید.
• مسیرهاي گردش هوا سرد داخل دستگاه را باز و تمیز نگه دارید.
• به مدار سردکننده آسیب نرسانید.
• اگر هرگونه گرد و غبار یا آب در یخچال وجود دارد، دوشاخه را کشیده و با مرکز انتخاب سرویس تماس بگیرید.
• استفاده از یخچال جهت اهداف غیر خانگی (همچون نگهداري دارو یا مواد آزمایشی و غیره) غیر مجاز است. این کار ممکن است منجر به بروز خطر غیر منتظره اي همچون آتش سوزي، برق گرفتگی، خرابی مواد نگهداري شده یا فعل و انفعالات شیمیایی شود.
• در صورت عدم استفاده طولانی مدت از یخچال- فریزر آن را در محلی نگهداري کنید یا به نحوي نگه داري نمایید که کودکان نتوانند براحتی به داخل یخچال بروند. این کار ممکن است موجب حبس شدن کودك شود.
• یخچال را بر روي سطحی محکم و تراز شده نصب نمایید. نصب یخچال بر روي یک سطح ناصاف ممکن است موجب عدم تعادل دستگاه و واژگون شدن آن در زمان باز و بسته کردن در یخچال شود و منجر به آسیب جانی گردد.
• هنگام معدوم نمودن دستگاه با نماینده خدمات پس از فروش تماس بگیرید. این دستگاه حاوي کمی ماده سردکننده ایزوبوتان (R600a (است، گاز طبیعی با سازگاري زیست محیطی بسیار بالا، اما قابل احتراق. هنگام حمل و نقل و نصب دستگاه مراقب باشید تا مدار سرد کننده آسیب نبیند. ماده سرد کننده خارج شده از لوله ها قابل اشتعال بوده و می تواند باعث آسیب چشم شود. در صورت نشتی محصول را از آتش یا منابع جرقه اي بالقوه دور نگه دارید و درها و پنجره هاي اتاق را براي چندین دقیقه باز نگه دارید.
همچنین جهت جلوگیري از انفجار به هنگام نشتی، حجم فضاي نصب دستگاه باید متناسب با حجم گاز مندرج بر روي پلاك مشخصات فنی محصول باشد. فضاي اتاق در ازاي هر 8 گرم از ماده سرد کننده R600a باید 1 متر مکعب باشد.

نظرات کاربران

در صورتی که پیام شما نیاز به پیگیری دارد حتما شماره خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

دیدگاه کاربران
محمد جعفرنژاد

با سلام یخچال سایدبای ساید دارم که چندوقت پیش آبسردکنش قطع شد وبا تعویض فیلتر دوباره راه افتادولی قسمت پایین یخچال یخ زده و آب آبسردکن قطع شدبا گرم کردن قسمت پایین یخچال دوباره آب را ه اندازی میشود لطفا راهنمایی بفرمایید ممنون از راهنمایی شما

پاسخ دهید

سلام و خسته نباشید.ساید ال جی مدل پایونیر سرماشو از دست داده بود نمایندگی بررسی کرد متوجه شدیم شیر برقی مشکل داره و موتور هم مکانیکش مشکل داره و قدرت کافی نداره.شیربرقی و کمپرسور تعویض کردیم و درست شد ولی بعد از ده روز مقداری گاز کم کرد اتصالات و نقاط جوش تقویت شد و تست شد مجدد شارژ گاز کردیم ولی بازم بعد ده روز گاز کم کرده.تست فشار انجام دادیم در یک هفته از 200 به 150 افت فشار داریم ولی تست کف صابون هیچ نشتی نشون نمیده و جوشکاری ها سالمن.نمایندگی میگه احتمال داره داخل کابین نشتی داره ولی تا قبل اینکه موتور تعویض بشه یخچال هیچ نشتی نداشت و پنج سال بدون خرابی کار کرده و تا روز تعویض موتور و شیر برقی هیچ نشتی نداشته و گاز کم نکرده.میترسم نمایندگی به اشتباه بقیه قسمت هارو باز کنه و مشکلات دیگه بوجود بیاد.امکانش هست موتور یخچال که نو هست دارای نشتی ریز باشه و گاز کم کنه؟متاسفانه در شهرستان دسترسی به خدمات سخته.تنکابن.مازندران.

پاسخ دهید

محبوبه

یخچال ساید ال جی دارم. امروز متوجه شدم بدنه یخچال برق داره؟ میتونین راهنمایی کنین؟

پاسخ دهید

صمیمی

سلام
ببخشید اگر ترانس رو روی یخچال بگذاریم (حدود ۱۵ کیلو وزن داره)، باعث صدمه به یخچال میشه؟

پاسخ دهید