شیشه

همجوشی شیشه , هنرهای دستی و سنتی

هنر همجوشی شیشه

هنر همجوشی شیشه در تعریف شیشه آمده است که شیشه مایعی است سرد شده . این تعریف بدلیل ساختار مولکولی شیشه است که هرچند به ظاهر جامد می باشد ولی پیوند مولکولی آن نا منظم و شبیه به مایع است . ...
صنایع دستی ایران

تراش شیشه

  تراش شیشه هنرهای دستی و ترسیمی قدیمی ترین کار تکمیلی و بر روی شیشه تراش آن است که به دو دسته تقسیم می شود: الف) حکاکی فیزیکی شیشه با الماسه (فرز) ب) حکاکی فیزیکی با چرخ مسی. الف) حکاکی فیزیکی با نوک ...